TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Úradná tabuľa

Vnútorné predpisy

Štatút fakulty

Organizačný poriadok
(s prílohou)

Disciplinárny poriadok fakulty pre študentov

Zloženie disciplinárnej komisie

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie

Študijný poriadok

Metodické usmernenie dekana č.1/2023

(pre úpravu postupu konkrétnych činností súvisiacich so štúdiom, vydané k Smernici č. 209)

Pracovný poriadok
SMERNICA č. 159

Smernica č. 108 Žilinskej univerzity - Štipendijný poriadok

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov 

Pravidlá schvaľovania školiteľov pre študijné odbory doktorandského štúdia na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

Žiadosť o úľavu pre platenia školného

Vykonávanie komplexného auditu pracovísk

Smernice a usmernenia

Metodické usmernenie dekana č.2/2024
pre odovzdávanie záverečných bakalárskych a diplomových prác na FEIT UNIZA v akademickom roku 2023/24

Usmernenie dekana č.1/2024

(k zápisom do akademického roka 2024/2025)

Usmernenie dekana č.2/2023
k zápisom do akademického roka 2023/2024

Usmernenie dekana č.2/2023
Pravidlá pre zadávanie a zverejňovanie tém a zadaní záverečných prác 1. a 2. stupňa štúdia na FEIT UNIZA

Usmernenie dekana č.1/2023
Odovzdávanie záverečných prác

Metodické usmernenie dekana č.1/2023

(pre úpravu postupu konkrétnych činností súvisiacich so štúdiom, vydané k Smernici č. 209)

SMERNICA DEKANA č. 1/2022
O spôsobe určovania odmien za vypracovanie posudkov, publikačnú činnosť, zabezpečovanie výučby v anglickom
jazyku a za iné špecifické činnosti

Smernica č.116/2022
Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov 

Metodické usmernenie
č. 7/2022
k smernici  č.116/2022

 

Metodické usmernenie
č. 3/2022
pre štud. poradcov pri riešení študentov, ktorí pre ak.rok 22/23 požiadali o uznanie vykonaných skúšok z pred. obdobia

Smernica č. 110/2022
Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline

Metodické usmernenie č.2/2022
O zabezpečení bezpečnosti prevádzky
sieťovej služby vzdialenej plochy

Metodické usmernenie č.1/2022
O použití fakultného režijného fondu

Smernica č. 215/2021
O záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach

Metodické usmernenie č.1/2021
Pravidlá udeľovania ceny dekana FEIT UNIZA

Smernice č.206/2021
Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na UNIZA

Smernica č. 184/2020
Pravidlá udeľovania ceny rektora ŽU za vynikajúce študijné výsledky a za najlepšiu diplomovú prácu

Smernica č. 108/2020
Žilinskej univerzity - Štipendijný poriadok

Metodické usmernenie č.8/2019
Podávanie žiadostí a postup pri spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného

Smernice dekana 2/2013

Metodické usmernenie č.56/2011
(záverečné práce)

Rozhodnutia

Rozhodnutie dekana č.8/2023

Rozhodnutie dekana č.7/2023

Rozhodnutie dekana č.6/2023

Rozhodnutie dekana č.5/2023

Rozhodnutie dekana č.4/2023

Rozhodnutie dekana č.3/2023

Rozhodnutie dekana č.2/2023

Rozhodnutie dekana č.1/2023

Rozhodnutie dekana č.6/2022

Rozhodnutie dekana č.5/2022

Rozhodnutie dekana č.4/2022

Rozhodnutie dekana č.3/2022

Rozhodnutie dekana č.2/2022

Rozhodnutie dekana č.1/2022

Akademický senát FEIT

Výročné správy

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2022

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2021

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2020

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2019

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2018

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2017

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2016

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2015

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2014

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2013

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2012

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2011

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2010

Habilitácie a inaugurácie

Kontaktná osoba k obsahu aktuálnej podstránky / Ing. Katarína Jurošková / +421 41 513 2052 / katarina.juroskova@feit.uniza.sk.

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera