TikTok FEIT
English Ukraine

Úradná tabuľa


Vnútorné predpisy

Štatút fakulty

Organizačný poriadok

Disciplinárny poriadok fakulty pre študentov

Zloženie disciplinárnej komisie

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie

Študijný poriadok

Metodické usmernenie dekana č.3/2021

(k študijnému poriadku)

Pracovný poriadok
SMERNICA č. 159

Smernica č. 108 Žilinskej univerzity - Štipendijný poriadok

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov 

Pravidlá schvaľovania školiteľov pre študijné odbory doktorandského štúdia na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

Žiadosť o úľavu pre platenia školného

Vykonávanie komplexného auditu pracovísk


Smernice a usmernenia

Smernica č. 215
O záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach

Usmernenie dekana č.2/2022
Odovzdávanie záverečných prác

Usmernenie dekana č.1/2022
Pre postup do ďalšieho roku štúdia

Metodické usmernenie č.2/2022
O zabezpečení bezpečnosti prevádzky
sieťovej služby vzdialenej plochy

Metodické usmernenie č.1
Pravidlá udeľovania ceny dekana FEIT UNIZA

Metodické usmernenie dekana č.3/2021

(k študijnému poriadku)

Metodické usmernenie č.8/2019
Podávanie žiadostí a postup pri spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného

Metodické usmernenie č.56/2011
(záverečné práce)

Metodické usmernenie č.1/2022
O použití fakultného režijného fondu

SMERNICA DEKANA č. 1/2022
O spôsobe určovania odmien za vypracovanie posudkov, publikačnú činnosť, zabezpečovanie výučby v anglickom
jazyku a za iné špecifické činnosti

Smernice dekana 2/2013

Smernica č. 103 o
záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline

Smernice č.206
Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na UNIZA

Smernica č. 108
Žilinskej univerzity - Štipendijný poriadok

Smernica č. 110
Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline

Smernica č. 184
Pravidlá udeľovania ceny rektora ŽU za vynikajúce študijné výsledky a za najlepšiu diplomovú prácu

Smernica č.116
Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov 

Metodické usmernenie
č. 7/2022
k smernici  č.116

 

Usmernenie dekana č. 1/2021
pre odovzdávanie záverečných
bakalárskych a inžinierskych
prác na FEIT UNIZA
v akademickom roku 2020/2021


Akademický senát FEIT

Zásady volieb do Akademického senátu
Elektrotechnickej fakulty

Rokovací poriadok Akademického senátu
Elektrotechnickej fakulty

Výročné správy

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2021

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2020

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2019

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2018

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2017

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2016

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2015

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2014

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2013

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2012

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2011

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2010

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2009

Habilitácie a inaugurácie

Kontaktná osoba k obsahu aktuálnej podstránky / Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk