English Ukraine

Dlhodobý zámer

Dlhodobý zámer rozvoja FEIT UNIZA v rokoch 2014 - 2020

Základným strategickým cieľom Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline je trvalý udržateľný rozvoj, založený na tradičnom ponímaní jej vedeckého, vzdelávacieho a humanizujúceho poslania. Cieľom je budovanie fakulty schopnej s predstihom reagovať na dynamické zmeny vonkajšieho prostredia s využitím svojho inovačného potenciálu. Pre ďalší rozvoj fakulty je rozhodujúci významný podiel vedeckovýskumnej činnosti podporovanej rozsiahlou medzinárodnou spoluprácou ako základných predpokladov poskytovania kvalitného univerzitného vzdelávania vrátane doktorandského štúdia.

» Dlhodobý zámer rozvoja FEIT UNIZA v rokoch 2014 - 2020 [PDF]

ROZVOJOVÝ PLÁN FEIT UNIZA V ŽILINE (2008 – 2013)
Rozvojový zámer FEIT UNIZA v rokoch 2009 - 2013

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Katarína Jurošková / +421 41 513 2052 / katarina.juroskova@feit.uniza.sk