TikTok FEIT
English Ukraine

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) na FEIT UNIZA je získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je základnou podmienkou prijatia na štúdium vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR za predpokladu štúdia v českom jazyku) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí zo slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 (je možné absolvovať na UNIZA ešte pred prijímacím konaním).

Termín podania prihlášky

do 30.04.2023

Termín prijímacieho konania

20.06. – 21.06.2023

Ďalšie podmienky prijatia

 1.  Prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky pre študijné programy FEIT okrem študijného programu multimediálne technológie

Bez prijímacej skúšky budú prijatí absolventi stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi a umiestnili sa do 3. miesta vrátane na minimálne okresnej úrovni predmetových olympiád v matematike, fyzike a informatike, medzinárodných a národných súťaží súvisiacich s obsahom študijného programu, SOČ alebo Technickej myšlienky roka FEIT UNIZA alebo úspešne absolvovali maturitnú skúšku z predmetu matematika alebo fyzika alebo informatika, s výslednou známkou 1 alebo 2.

 1. Prijímacia skúška pre študijné programy FEIT okrem študijného programu multimediálne technológie
 • Všetci uchádzači o štúdium, ktorí nespĺňajú podmienku pre prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky, absolvujú prijímaciu skúšku.
 • Prijímacia skúška je realizovaná formou testu z vedomostí zo stredoškolského učiva.
 • Jednotlivé otázky testu sú z oblasti:
 • Ukážkové otázky z testu prijímacej skúšky
 • Uchádzač môže získať za správne odpovede od 0 do 100 bodov.
 • Minimálna úspešnosť absolvovania testu sa vyžaduje aspoň na 61%.
 • Uchádzačovi so špecifickými potrebami na jeho žiadosť a na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb v súlade s §100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách dekan určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a v súlade so Smernicou č.198 Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline.
 • Uchádzač je povinný pri prijímacej skúške predložiť preukaz totožnosti a odovzdať kópiu maturitného vysvedčenia. V prípade, ak uchádzač nemá maturitné vysvedčenie, musí toto predložiť najneskôr do dňa zápisu na vysokoškolské štúdium.

 

 1. Prijímacia skúška pre študijný program multimediálne technológie

Uchádzači o štúdium v študijnom programe multimediálne technológie absolvujú prijímaciu skúšku pozostávajúcu z troch častí:

 • prezentácia motivácie uchádzača o štúdium študijného programu,
 • zhodnotenia dosiahnutých študijných výsledkov uchádzača a všeobecného rozhľadu uchádzača,
 • prezentácia multimediálnych aktivít a stredoškolských znalostí uchádzača, vrátane objasnenia postupov a techník, ktoré boli použité.
Image

Vyhodnotenie prijímacieho konania

 • Na základe prijímacieho konania sú prijatí na štúdium:

a) uchádzači, ktorí splnili predpoklady prijatia na štúdium bez prijímacej skúšky,
b) uchádzači, ktorí absolvovali prijímaciu skúšku a dostali sa do zoznamu prijatých uchádzačov.

 • Pri tvorbe zoznamu prijatých uchádzačov, ktorí absolvovali prijímaciu skúšku, sa akceptuje poradie uchádzačov určené príslušným počtom bodov, ktoré uchádzači získali z testu vedomostí zo stredoškolského učiva, a zároveň rozhodnutie dekana fakulty o konečnom počte prijatých uchádzačov. Dekan rozhodne o konečnom počte prijatých uchádzačov na základe kapacity daného študijného programu.
 • O výsledkoch prijímacieho konania sú uchádzači informovaní cez webovú stránku UNIZA a poštou im je doručené Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium najneskôr do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.
 • V rozhodnutí o prijatí na štúdium doručenom uchádzačovi je uvedený taktiež postup zápisu uchádzača na štúdium.

Prijatie zahraničných študentov

 • Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webových stránkach univerzity.

 • Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykovej prípravy minimálne na úrovni B1 (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.

Zdokonaľovacie kurzy

Týždeň pred nástupom na FEIT, organizujeme pre prvákov bakalárskeho štúdia zdokonaľovacie kurzy zo stredoškolskej matematiky a fyziky. Po absolvovaní kurzov zvyčajne nemajú študenti problém s matematikou a fyzikou na FEIT.

Image

Detailné informácie sú k dispozícii v dokumente Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk