TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Podmienky prijatia

Vážení uchádzači o bakalárske štúdium na FEIT UNIZA, na tejto stránke sa dozviete všetky potrebné informácie k „prijímačkám“, t.j. k tomu, ako byť prijatý na našu fakultu na bakalárske štúdium.

Nakoľko je Žilinská univerzita v Žiline verejnoprávnou inštitúciou, tak jej chod sa musí riadiť rôznymi zákonmi a nariadeniami. Základným zákonom, ktorým sa riadia všetky univerzity na Slovensku, je Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, v ktorom sú uvedené základné podmienky prijatia na štúdium. Časť týkajúcu sa „prijímačiek“ na FEIT upravuje dokument Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií pre 1. stupeň štúdia v akademickom roku 2024/2025. Nakoľko tieto dokumenty sú písané úradníckym štýlom, pripravili sme v zjednodušenej forme návod ako na to .

Ak sa rozhodnete stať sa študentom na jednej z najlepších fakúlt na Slovensku, budete musieť prejsť procesom, ktorý sa odborne volá „prijímacie konanie“ - prípadne prijímacia skúška („prijímačky“),. Je to vlastne celý proces od podania prihlášky, cez jej spracovanie, vyhodnotenie až po zápis na štúdium. Z celého prijímacieho konania sa študenti zúčastňujú na dvoch dôležitých častiach a to podanie prihlášky a samotné „prijímačky“.

Tou jednoduchšou, ale vlastne najdôležitejšou časťou je podanie prihlášky na štúdium na VŠ. Prihlášku môžete podať veľmi jednoducho prostredníctvom webovej stránky. Prihláška sa podáva na konkrétny študijný program, ak sa hlásite na viac študijných programov, je potrebné podať viac prihlášok. Poplatok za jednu prihlášku je 20EUR. K prihláške priložíte životopis, potvrdenie o zaplatení 20EUR poplatku a koncoročné vysvedčenia zo strednej školy. Priložiť môžete aj ďalšie prílohy podľa podmienok zvoleného študijného programu.

Na FEIT si môžete vybrať štúdium v uvedených študijných programoch

 • elektrotechnika, špecializácia:
    - autotronika
    - elektrické pohony a trakcia
    - elektroenergetika
    - výkonová elektronika

Po podaní prihlášky (najneskôr do 31.3.2024 ) pár dní počkáte na rozhodnutie dekana FEIT UNIZA. Prihlášku na FEIT UNIZA spracujeme a na základe vašich výsledkov podložených prílohami padne rozhodnutie, či budete prijatý bez „prijímačiek“ , alebo budete robiť „prijímačky“. Správne by sme mali napísať, že sa bude rozhodovať, či budete prijatý „bez prijímacej skúšky formou výberového konania“. Takýto krkolomný názov majú oficiálne „prijímačky“, teda prijímací test, prípadne pohovor. Ale pre jednoduchosť a ľahšiu zrozumiteľnosť budeme aj naďalej na tejto stránke hovoriť o „prijímačkach“.

Prvým úspešným krokom na to, aby sme vás prijali, je splnenie základnej podmienky prijatia - úspešne ukončiť stredoškolské štúdium maturitou (teda získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania). V prípade zahraničných študentov je to ukončenie stredoškolského štúdia porovnateľného so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR a preukázanie sa certifikátom/dokladom o úrovni znalostí zo slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 (jazykovú prípravu s príslušným dokladom o absolvovaní je možné absolvovať na UNIZA ešte pred prijímacím konaním).

Prijatie bez prijímačiek

Na štúdium všetkých študijných programov, okrem programu multimediálne technológie môžu byť „bez prijímačiek“ prijatí len takí uchádzači, ktorí splnia aspoň jednu z nasledujúcich dvoch podmienok:

 • majú aritmetický priemer do 2,00 (celkový aritmetický študijný priemer známok koncoročných vysvedčení za 1., 2. a 3. ročník ,v prípade strednej školy s 5-ročným štúdiom študijný priemer známok za 2., 3. a 4. ročník a v prípade osemročného gymnázia priemer známok za 5., 6 a 7. ročník),
 • umiestnili sa na prvých troch miestach na minimálne okresnej úrovni predmetových olympiád v matematike, fyzike, informatike, SOČ alebo Technickej myšlienky roka FEIT UNIZA.

Okrem tohto základného rozdelenia, sa na základe všetkých aktivít uchádzača (priložených príloh k prihláške) vytvorí poradovník, na ktorý sa bude prihliadať v prípade nadmerného počtu prihlásených študentov. Presné podmienky získania jednotlivých bodov nájdete v dokumente (Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií pre 1. stupeň štúdia v akademickom roku 2024/2025). Najvýznamnejšími aktivitami, ktoré nie sú povinné, avšak bude sa na ne prihliadať sú:

 • úspešné absolvovanie maturity z matematiky, informatiky alebo fyziky, aj jej externej časti,
 • ak aritmetický priemer známok na konci roka z predmetov matematika a fyzika bol do hodnoty 2,00,
 • úspešné absolvovanie SCIO testu z matematiky aspoň na 61%,
 • získanie certifikátu CISCO academy,
 • úspešné absolvovanie seminárov, kurzov a iných aktivít organizovaných na FEIT UNIZA,
 • štúdium na partnerskej strednej škole FEIT UNIZA.

Ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, budete prijatí „bez prijímačiek“, t.j. budete zaradení do výberového konania bez prijímacej skúšky, ktoré prebieha bez osobnej účasti uchádzačov o štúdium. Je však potrebné, aby ste včas dodali všetky požadované prílohy k prihláške. Všetci uchádzači, dostanú domov písomné rozhodnutie o tom, či sú prijatí „bez prijímačiek“, alebo sa majú zúčastniť „prijímačiek“.

Ostatní uchádzači robia „prijímačky“, zo všeobecného prehľadu a vedomostí získaných počas stredoškolského štúdia a stredoškolskej matematiky. Ukážkové otázky z testu prijímacej skúšky nájdete tu.

Prijímačky na multimediálne technológie

Na študijný program multimediálne technológie robia „prijímačky“ (formou prijímacieho pohovoru) všetci uchádzači. Je to z dôvodu, aby hodnotiaca komisia mohla ohodnotiť predchádzajúcu tvorbu uchádzača. Poradie uchádzačov je vytvorené na základe študijných výsledkov (celkový aritmetický študijný priemer za predposledný ročník štúdia, známka z maturitnej skúšky z matematiky, účasť na minimálne okresnej úrovni predmetových olympiád v matematike, fyzike a informatike, SOČ alebo Technickej myšlienky roka FEIT UNIZA, absolvovaní SCIO testu z matematiky), druhu absolvovanej strednej školy a na základe pohovoru. Na tomto pohovore môžete preukázať prehľad v oblasti informatiky a multimediálnych technológií a prezentovať aktivity a výstupy tvorivej činnosti. Taktiež presné počty, body a váhy jednotlivých aktivít nájdete v už spomínanom dokumente (Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií pre 1. stupeň štúdia v akademickom roku 2024/2025).

Následne bude všetkým uchádzačom úspešným aj neúspešným poštou doručené rozhodnutie o ich prijatí/neprijatí do 30 dní.

Detailné informácie sú k dispozícii v dokumente Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na studref@feit.uniza.sk alebo telefonicky
na +421 41 513 2064. Všetkým uchádzačom želáme všetko dobré a veríme, že sa s vami stretneme na pôde FEIT.

Zdokonaľovacie kurzy

Týždeň pred nástupom na FEIT, organizujeme pre prvákov bakalárskeho štúdia zdokonaľovacie kurzy zo stredoškolskej matematiky a fyziky. Po absolvovaní kurzov zvyčajne nemajú študenti problém s matematikou a fyzikou na FEIT.

Image

Termín podania prihlášky

do 30.04.2024

Termín prijímacieho konania

18.06-19.06.2024

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera