English Ukraine

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) je získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

FEIT UNIZA nebude prijímať uchádzačov, ktorí v akomkoľvek bakalárskom študijnom programe už na FEIT UNIZA dvakrát alebo viackrát neúspešne študovali.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí zo slovenského jazyka.

Termín podania prihlášky

do 31.03.2022

Termín prijímacieho konania

20.06.2022

Formy prijímania

1. Bez prijímacej skúšky formou výberového konania

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky formou výberového konania (okrem uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie, ktorí absolvujú prijímaciu skúšku), ak spĺňajú zákonné podmienky prijatia na bakalárske štúdium (viď Základná podmienka prijatia). Výberové konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov o štúdium. Pre zaradenie uchádzačov do výberového konania je však potrebné, aby dodali všetky požadované prílohy k prihláške. Uchádzači vo výberovom konaní budú zoradení vzostupne podľa bodového hodnotenia za dosiahnuté výsledky výlučne z predmetov matematika a fyzika na strednej škole. Počet bodov sa určí ako súčin výsledného priemeru určeného zo známok na koncoročných vysvedčeniach a maturitného vysvedčenia z predmetov matematika a fyzika a koeficientu zohľadňujúceho typ strednej školy (TŠ) a čísla 100.
Koeficient typu školy:
    Gymnázium: TŠ = 1
    Stredná odborná škola, elektrotechnické ainformatické odbory: TŠ = 1,1
    Iná stredná škola: TŠ = 1,5

  • V prípade, že sa uchádzač o štúdium na FEIT UNIZA zúčastnil a uspel na olympiáde z matematiky, fyziky, informatiky a elektrotechniky (okresné kolo a vyššie), ŠVOS (z oblasti elektrotechniky a informatiky) a inej súťaže z oblasti elektrotechniky a informatiky, bude mu to zohľadnené vo výberovom konaní. Bude zvýhodnený odpočítaním 10 bodov za každú takúto úspešnú účasť.

Fakulta prijíma uchádzačov podľa poradia od najnižšieho bodového hodnotenia až do naplnenia plánovanej kapacity študijného programu (plánovaného počtu prijatých na študijný program).

2. Prijímacia skúška pre študijný program multimediálne technológie

 

Image

 

3. Jazykové predpoklady

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí z jazyka slovenského.


Zdokonaľovacie kurzy

Týždeň pred nástupom na FEIT, organizujeme pre prvákov bakalárskeho štúdia zdokonaľovacie kurzy zo stredoškolskej matematiky a fyziky. Po absolvovaní kurzov zvyčajne nemajú študenti problém s matematikou a fyzikou na FEIT.

Image

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk