TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Čo je to mobilita

Mobilita je možnosť zúčastniť sa výučby alebo školenia na partnerskej inštitúcii.

Výučba je možnosť vyučovať vysokoškolským pedagógom na partnerskej univerzite alebo univerzita môže pozvať pracovníkov z partnerského podniku v zahraničí, aby vyučovali na univerzite a odovzdali praktické skúsenosti študentom.

Školenie je určené pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov UNIZA, ktorí môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na univerzite v zahraničí.


Pre koho je určená

Mobilita je určená pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov UNIZA, ktorí sú zamestnaní na plný alebo čiastočný úväzok. Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby a školenia, nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia.

Mobility sa môžu zúčastniť aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci UNIZA, ktorí sú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce. Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby a školenia, nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia.

Mobilita je určená aj pre študentov doktorandského štúdia, ak sú zároveň zamestnancami UNIZA.


Mobilita v rámci programu ERASMUS+

Aké sú podmienky jej získania

Zamestnanec si pripraví prihlášku a program mobility. Dokumenty odovzdá na Referát pre zahraničné vzťahy, VaV. Po podpísaní dokumentov na fakulte požiada zamestnanec o potvrdenie programu výučby aj prijímajúcu inštitúciu. To opäť odovzdá na referát. Fakulta uskutoční výberové konanie a odporučí/zamietne pridelenie grantu žiadateľovi. O pridelení grantu definitívne rozhodne Rada Erasmus+ na UNIZA.

Na koho sa obrátiť

Referát pre zahraničné vzťahy, vedu a výskum:
Mgr. Silvia Pirníková
tel: +421-41–513 2062
silvia.pirnikova@feit.uniza.sk

Prodekan pre rozvoj a zahraničné styky:
prof. Ing. Peter Brída, PhD.
tel: +421-41–513 2066
peter.brida@feit.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera