English Ukraine

Konferencie a semináre organizované FEIT UNIZA v roku 2018

Technická myšlienka roka

Dátum konania: marec/apríl 2018
Druh akcie: Súťaž pre stredoškolských študentov
Miesto konania: Žilina, EF UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. Ondrej Hock, PhD., KME, EF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 1619 / Ing. Ondrej Hock,PhD., KME, EF UNIZA
E-mail: ondrej.hock@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia:
Stručný popis: Na základe pozitívnych skúseností z uplynulých ročníkov vyhlasuje Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR a priemyselných partnerov 10. ročník súťaže pre stredoškolských študentov Technická myšlienka roka.
Hlavným mottom súťaže je porovnanie kvality nápadov študentov z rôznych stredných škôl v relevantných oblastiach a oboznámenie nadaných stredoškolských študentov s univerzitným prostredím.
Prihlásenie súťažných projektov sa uskutočňuje formou spracovania projektu v predpísanom formáte. Odborná porota zložená z odborníkov z priemyslu a zamestnancov EF UNIZA vyberie projekty, ktoré sa zúčastnia finálového celoslovenského kola súťaže, organizovaného v priestoroch EF UNIZA.


12. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2018

Dátum konania: 21. 5. - 23. 5. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Hotel GALANT, Mikulov (ČR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., prodekan pre vedu a výskum na EF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 2058 / doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., EF UNIZA
E-mail: peter.hockicko@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.elektro.uniza.sk/elektro/
Stručný popis: Konferencia je dvanásta zo série medzinárodných konferencií, ktoré sa začali v roku 1995 ako národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferenciu organizuje Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žilina každé dva roky.
Cieľom konferencie je poskytnúť medzinárodné fórum výskumníkom a odborníkom so záujmom o elektrické a elektronické inžinierstvo, IKT, ako aj o hraničné oblasti s hlavným dôrazom na témy konferencie:
TPC1 Informačné a komunikačné technológie a služby
TPC2 Výkonová elektronika a autotronika
TPC3 Výkonové elektronické systémy
TPC4 Riadiace a informačné systémy v doprave a v priemysle
TPC5 Trendy v teoretickej, aplikovanej elektrotechnike a biomedicínskom inžinierstve
TPC6 Materiály a technológie pre elektrotechniku
TPC7 Robotika a kybernetika
TPC8 Mechatronika
TPC9 Vzdelávanie v elektrotechnike a IKT


Diagnostika elektrických strojov a izolačných systémov v elektrotechnike

Dátum konania: 19. 6. - 21. 6. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hotel Boboty, Vrátna dolina (SR)
Odborní garanti: Ing. Martin Brandt, PhD., prof. Ing. Ján Michalík, PhD., Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky EF UNIZA – partner konferencie
Kontakt: +421 907 566 031 / Ing. Martin Brandt, PhD., KMAE, EF UNIZA
E-mail: martin.brandt@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.demisee.uniza.sk
Stručný popis: Diagnostika, meracie metódy a systémy pre elektrické stroje a zariadenia, nové materiály a technológie pre elektrické stroje a zariadenia, dielektrické vlastnosti izolačných systémov pevných, kvapalných a kompozitných materiálov, diagnostika VN káblov, káblových izolačných systémov a káblových súborov.


ALER 2018 – Alternatívne zdroje energie

Dátum konania: október 2018
Druh akcie: Vedecko-odborná konferencia
Miesto konania: Horský Hotel Mních, Bobrovec (SR)
Odborní garanti: doc. RNDr: Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu EF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 1749 / Ing. Pavel Šimon, PhD., Inštitút Aurela Stodolu, EF UNIZA
E-mail: simon@lm.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.lm.uniza.sk/~aler
Stručný popis: Cieľom konferencie je vytvoriť fórum vedcov, odborníkov a pedagógov pre prezentáciu výsledkov v oblasti metód, trendov a technológií alternatívnych zdrojov energie.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky 

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. / +421 41 513 2058 / peter.hockicko@feit.uniza.sk
Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk