TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Konferencie a semináre organizované FEIT UNIZA

17. medzinárodná konferencia železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky

 

Dátum konania: Apríl 2023
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Hotel Sitno, Vyhne (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA / prof. Ing. Aleš Janota, PhD., KRIS FEIT UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 3300 / +421 944 343 549 / prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA / prof. Ing. Aleš Janota, PhD., KRIS FEIT UNIZA
E-mail:  karol.rastocny@uniza.sk / ales.janota@uniza.sk
Web stránka podujatia: https://feit.uniza.sk/2022/06/100-rokov-ozt-a-16-medzinarodna-konferencia-zeleznicnej-oznamovacej-a-zabezpecovacej-techniky/
Stručný popis: Medzinárodnú konferenciu venovanú železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej technike už tradične organizuje firma Betamont, s.r.o. Zvolen pod garanciou Ministerstva dopravy a výstavby SR, ŽSR a Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT, Katedry riadiacich a informačných systémov). Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s novinkami v oblasti systémov používaných pri riadení železničnej dopravy. Zástupcovia dodávateľských firiem, pracovníci z oblasti výskumu a vývoja, ako aj zástupcovia železničných spoločností a ministerstiev informujú účastníkov o nových technológiách a systémoch, aktuálnych novinkách a trendoch v oblasti železničných oznamovacích a zabezpečovacích zariadení.

The international conference dedicated to railway, signaling and interlocking technology has traditionally been organized by Betamont, s.r.o. Zvolen, under the guarantee of the Ministry of Transport and Construction of the SR, Slovak Railway (ŽSR) and the University of Žilina in Žilina (Faculty of Electrical Engineering and Information technology - FEIT, Department of Control and Information Systems). The aim of the conference is to acquaint the participants with the latest developments in the field of systems used in railway transport control and management. Representatives of supplier companies, research and development workers, as well as representatives of railway companies and ministries inform participants about new technologies and systems, current news, and trends in the field of railway signaling and interlocking devices.

 

Solid State Surfaces and Interfaces 2022 / Povrchy a rozhrania tuhých látok 2022

 

Dátum konania: 21. - 24. 11. 2022
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Smolenice Congress Centre (SR)
Odborní garanti: doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu FEIT UNIZA / RNDr. Emil Pinčík, CSc., FU SAV
Kontakt:
+421 915 595 918 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu FEIT UNIZA
E-mail: stanislav.jurecka@uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.savsssi.sk/scope/
Stručný popis: Hlavným cieľom konferencie je prispieť k novým poznatkom v oblasti vedy o povrchoch, rozhraniach, veľmi tenkých vrstvách a ultratenkých vrstvách anorganických a organických materiálov najrýchlejším interaktívnym spôsobom - priamou komunikáciou medzi vedcami príslušných oblastí výskumu. Zoznam tém konferencie pokrýva vývoj základných teoretických fyzikálnych a chemických princípov a procesov súvisiacich s povrchmi, tenkými vrstvami a rozhraniami a zodpovedajúci experimentálny výskum v atómovom meradle. Aktuálne výsledky sa aplikujú pri vývoji nových invenčných priemyselných zariadení potrebných na skúmanie elektrických, optických a štruktúrnych vlastností a ďalších parametrov výskumných objektov atómovej veľkosti. Sortiment konferencie siaha od fyzikálneho hľadiska základného výskumu na subatomárnej a kvantovej úrovni až po výrobu zariadení postavených na nových fyzikálnych princípoch.
Medzi témy konferencie patrí aj prezentácia zásadne nových zariadení v oblastiach: solárne články, displeje z tekutých kryštálov, vysokoteplotná supravodivosť a senzory. Osobitná pozornosť sa počas podujatia bude venovať hodnoteniu vedecko-technickej kvality mladých vedcov, hlbokému ekologickému významu výroby energie solárnych článkov a výstavám firiem.

The main goal of the conference is to contribute to new knowledge in surface, interface, very-thin films and ultra-thin films science of inorganic and organic materials by the most rapid interactive manner - by direct communication among scientists of corresponding research fields. The list of topics indicates that conference interests cover the development of basic theoretical physical and chemical principles and performance of surfaces-, thin films-, and interface-related processes, and corresponding experimental research on atomic scale. Topical results are applied at development of new inventive industrial equipments needed for investigation of electrical, optical, and structural properties, and other parameters of atomic-size research objects. The conference range spreads, from physical point of view, from fundamental research done on sub-atomic and quantum level to production of devices built on new physical principles.
The conference topics include also presentation of principially new devices in following fields: solar cells, liquid crystal displays, high-temperature superconductivity, and sensors. During the event, special attention will be given to evaluation of scientific and technical quality of young scientists, to deep ecological meaning of solar cell energy production, and to exhibitions of companies.


Letná škola strojového učenia @UNIZA / The Machine Learning Summer School @UNIZA

 

Dátum konania:  september 2022
Druh akcie: Letná škola
Miesto konania: UNIZA, Žilina / online
Odborní garanti: Ing. Milan Straka, PhD., KMMOA FRI UNIZA, doc. Ing. Michal Gregor, PhD., KRIS FEIT UNIZA

Kontakt: Ing. Milan Straka, PhD., KMMOA-FRI, UNIZA; milan.straka@fri.uniza.sk; +421 41 513 4210
doc. Ing. Michal Gregor, PhD., FEIT-KRIS, UNIZA; michal.gregor@uniza.sk; +421 41 513 3348

Web stránka podujatia: mlss.sk (zatiaľ nie je aktualizovaná pre tento ročník podujatia keďže ešte nie sú známe detaily)

Stručný popis: Letná škola strojového učenia @UNIZA je intenzívny tréningový kurz základov moderného strojového učenia. Kombinuje prednášky s praktickými cvičeniami realizovanými pomocou interaktívnych Python-ových notebookov. Je cielená na študentov, výskumníkov aj odborníkov z praxe, ktorí si chcú doplniť skill set novou sadou nástrojov alebo ich využiť vo svojich projektoch.

The Machine Learning Summer School @UNIZA is an intensive training course of the basics of modern machine learning. It combines lectures with practical skill-building sessions delivered using interactive Python notebooks. It is targeted at students, researchers and professionals alike who want to augment their skillset with a new set of tools or plan to use them in their projects.

 


Výpočtové úlohy elektrotechniky – CPEE2022 / Computational Problems of Electrical Engineering – CPEE2022

 

Dátum konania:  11.-14.09.2022
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Univerzitné stredisko Zuberec, Brestová 380
Odborní garanti: prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., KTEBI, FEIT

Kontakt: prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., KTEBI, FEIT, ladislav.janousek@uniza.sk, +421 41 5132100

Web stránka podujatia: http://cpee2022.uniza.sk

Stručný popis: Medzinárodnej vedecká konferencia CPEE2022 (The 23rd International Conference “Computational Problems of Electrical Engineering”) je orientovaná na problematiku analytických a numerických výpočtov elektromagnetického poľa, elektrických obvodov a združených problémov. Účastníkom poskytuje medzinárodnú platformu pre prezentácie najnovších výsledkov výskumu a diskusiu o stave a perspektívach výpočtových metodík v rôznych oblastiach elektrotechniky a združených multifyzikálnych problémov.

The 23rd International Conference “Computational Problems of Electrical Engineering” is oriented towards analytical and numerical calculations of electromagnetic field, electric circuits and coupled problems. The conference provides the international platform for presentations of newest scientific results and for discussions about perspectives of computational methodologies in different areas of electrical engineering and coupled problems.

 


14. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2022 / 14th International Conference ELEKTRO 2022

 

Dátum konania: 23.-26.05.2022
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Krakow, Poľsko
Odborní garanti: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., prodekan pre vedu a
výskum na FEIT UNIZA

Kontakt: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., FEIT UNIZA, peter.hockicko@feit.uniza.sk, 041/513 2058, +421 915 728 596

Web stránka podujatia: https://elektro.uniza.sk/home.php

Stručný popis: 

Konferencia je štrnásta zo série medzinárodných konferencií, ktoré sa začali v roku 1995 ako národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferenciu organizuje FEIT UNIZA každé dva roky.
Prijaté príspevky budú predložené na zaradenie do IEEE Xplore. Od roku 2014 sú publikácie konferencií ELEKTRO indexované v databázach Web of Science, Scopus a IEEE. Aj publikácie z konferencie ELEKTRO 2022 budú požiadané o zahrnutie do uvedených databáz.
Cieľom konferencie je vytvoriť medzinárodné fórum výskumníkom a odborníkom so záujmom o elektrické a elektronické inžinierstvo, IKT, ako aj o hraničné oblasti s hlavným dôrazom na témy konferencie:
TPC1 Informačné a komunikačné technológie
TPC2 Výkonová elektronika a energetické systémy
TPC3 Materiály a technológie, biomedicínske inžinierstvo
TPC4 Robotika, kybernetika a mechatronika
TPC5 Vzdelávanie v elektrotechnike a IKT, STEM vzdelávanie

The conference is the fourteenth of the series of international conferences which began in 1995 initially as a national conference with international participation. The conference is organized by the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, University of Žilina, every two years.
Accepted papers will be submitted for inclusion into IEEE Xplore. Since 2014 publications of the ELEKTRO conferences were indexed in the databases Web of Science, Scopus and IEEE. Also publications from the ELEKTRO 2022 conference will be requested to be evaluated and covered in the mentioned databases.
The purpose of the conference is to provide an international forum for researchers and professionals interested in electrical and electronic engineering, information and communication technologies as well as interdisciplinary areas with the main attention to the conference topics.
TPC1 Informatics and Information Technologies
TPC2 Power Electronics and Energy Systems
TPC3 Materials (and) Technologies, Biomedical Engineering
TPC4 Robotics, Cybernetics, Mechatronics
TPC5 Education in Electrical Engineering and ICT, STEM education


18. ročník konferencie Železničná oznamovacia a zabezpečovacia technika /
18th conference Railway Communication and Signalling Technology

 

Dátum konania: máj 2022 (2. polovica mesiaca)
Druh akcie: Odborná konferencia
Miesto konania: Košice
Odborní garanti: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA, doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD., KRIS FEIT UNIZA

Kontakt: prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS FEIT UNIZA; karol.rastocny@uniza.sk; +421 41 513 3320
doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD., KRIS FEIT UNIZA; juraj.zdansky@uniza.sk; +421 41 513 3342

Web stránka podujatia: https://www.betamont.sk/novinky2/

Stručný popis: Konferencia s medzinárodnou účasťou ponúka možnosť oboznámiť sa s novinkami v oblasti železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky, poskytuje dostatočný priestor pre osobné stretnutia a odborné diskusie. Konferenciu organizuje Betamont, s.r.o. Zvolen, s odbornou garanciou zástupcov KRIS FEIT UNIZA.

The conference with international participation offers the opportunity to become acquainted with the news in the field of railway communication and signalling technology, provides sufficient space for personal meetings and professional discussions. The conference is organized by Betamont, s.r.o. Zvolen; with a professional guarantee of the KRIS FEIT UNIZA representatives.

Kontaktná osoba k obsahu aktuálnej podstránky / Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera