English Ukraine

Konferencie a semináre organizované FEIT UNIZA v roku 2020

Povrchy a rozhrania tuhých látok / Solid State Surfaces and Interfaces

 

Dátum konania: November 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Kongresové centrum Smolenice (SR)
Odborní garanti: RNDr. Emil Pinčík, CSc., FU SAV Bratislava
Kontakt: +421 41 513 1740 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., IAS FEIT Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jurecka@lm.uniza.sk
Web stránka podujatia: v príprave
Stručný popis: Témy konferencie zahŕňajú vývoj základných teoretických fyzikálnych a chemických princípov a výkonnosti procesov súvisiacich s povrchmi, tenkými filmami a rozhraniami a zodpovedajúci experimentálny výskum v atómovom meradle. Aktuálne výsledky sa používajú pri vývoji nových vynájdených priemyselných zariadení potrebných na skúmanie elektrických, optických a štrukturálnych vlastností a ďalších parametrov výskumných objektov atómovej veľkosti.

The list of topics indicates that conference interests cover the development of basic theoretical physical and chemical principles and performance of surfaces-, thin films-, and interface-related processes, and corresponding experimental research on atomic scale. Topical results are applied at development of new inventive industrial equipments needed for investigation of electrical, optical, and structural properties, and other parameters of atomic-size research objects.


Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike / International particle Physics Masterclasses

 

Dátum konania: 23. 03. 2020
Druh akcie: Medzinárodná popularizačná akcia pre stredoškolákov
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. RNDr. Ivan Melo, Ph.D., KF FEIT UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 2331 / doc. RNDr. Ivan Melo, Ph.D., KF FEIT UNIZA
E-mail: melo@fyzika.uniza.sk 
Web stránka podujatia: http://www.physicsmasterclasses.org/
Stručný popis: Študenti stredných škôl prídu na našu univerzitu, aby sa na jeden deň stali časticovými fyzikmi.

High school students will visit our university in order to become particle physicists for a day.

 


13. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2020 / 13th International Conference ELEKTRO 2020

 

Dátum konania: 25. - 28. 05. 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Palace of the Dukes of Santo Stefano, Sicília (IT)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. prodekan pre vedu a výskum na FEIT UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 2058 / FEIT UNIZA
E-mail: peter.hockicko@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.elektro.uniza.sk/elektro/
Stručný popis: Konferencia je trinásta zo série medzinárodných konferencií, ktoré sa začali v roku 1995 ako národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferenciu organizuje FEIT UNIZA každé dva roky. Cieľom konferencie je poskytnúť medzinárodné fórum výskumníkom a odborníkom so záujmom o elektrické a elektronické inžinierstvo, IKT, ako aj o hraničné oblasti s hlavným dôrazom na témy konferencie:Konferencia je trinásta zo série medzinárodných konferencií, ktoré sa začali v roku 1995 ako národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferenciu organizuje FEIT UNIZA každé dva roky. Cieľom konferencie je poskytnúť medzinárodné fórum výskumníkom a odborníkom so záujmom o elektrické a elektronické inžinierstvo, IKT, ako aj o hraničné oblasti s hlavným dôrazom na témy konferencie:

 • TPC1 Informačné a komunikačné technológie
 • TPC2 Výkonová elektronika a energetické systémy
 • TPC3 Materiály a technológie, biomedicínske inžinierstvo
 • TPC4 Robotika, kybernetika a mechatronika
 • TPC5 Vzdelávanie v elektrotechnike a IKT

The conference is the thirteenth of the series of international conferences which began in 1995 initially as a national conference with international participation. The conference is organized by the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, University of Žilina, every two years. Accepted papers will be submitted for inclusion into IEEE Xplore. The purpose of the conference is to provide an international forum for researchers and professionals interested in electrical and electronic engineering, information and communication technologies as well as interdisciplinary areas with the main attention to the conference topics.

 • TPC1 Informatics and Information Technologies
 • TPC2 Power Electronics and Energy Systems
 • TPC3 Materials and Technologies, Biomedical Engineering
 • TPC4 Robotics, Cybernetics, Mechatronics
 • TPC5 Education in Electrical Engineering and ICT

 


Fórum udržateľnej energetiky / Sustainable Energy Forum

 

Dátum konania: Máj 2020
Druh akcie: Vedecko-odborná konferencia
Miesto konania: Liptovský Mikuláš (SR)
Odborní garanti: doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. / Ing. Pavel Šimon CSc. IAS FEIT
Kontakt:
 +421 41 513 1740 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. IAS FEIT
E-mail: jurecka@lm.uniza.sk
Web stránka podujatia: v príprave
Stručný popis: 

 • Udržateľná energetika a jej miesto na Slovensku
 • Legislatívno-administratívne rámce “inej, novej” energetiky
 • Technika pre novú energetiku

 

 • Sustainable energy and its place in Slovakia
 • Legislative-administrative frameworks of "other, new" energy
 • Technology for new energy

Pokroky v elektronických a fotonických technológiách / Advances in Electronic and Photonic technologies ADEPT

 

Dátum konania: 08. - 11. 06. 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Nový Smokovec, Vysoké Tatry (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. KF FEIT UNIZA
Kontakt:
 +421 41 513 2300 / +421 41 513 2234 / prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. KF FEIT UNIZA
E-mail: dusan.pudis@feit.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://adept.fyzika.uniza.sk/
Stručný popis: Medzinárodná konferencia ADEPT 2020 je zameraná na najnovšie výsledky výskumu a vývoja v oblasti nových materiálov, štruktúr, zariadení a systémov pre mikro / nanoelektroniku, senzorické a fotonické riešenia. Jej cieľom je spojiť popredných odborníkov s mladou generáciou výskumných pracovníkov z univerzít, ako aj s inštitúciami, ktoré majú záujem o pokrokové technológie.

The international conference ADEPT 2020 is focused on the latest results of research and development in area of novel materials, structures, devices and systems for micro/nano- electronics, sensoric and photonic solutions. Its goal is to bring together leading experts with young generation of researchers from universities, as well as institutes interested in progress of advanced technologies.


Aplikovaná fyzika tuhých látok / Applied Physics of Condensed Matter

 

Dátum konania: 09. - 11. 06. 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Štrbské Pleso (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Ján Vajda, CSc. FEI STUBA / prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. FEI STUBA 
Kontakt:
 +421 41 513 1740 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. IAS FEIT
E-mail: jurecka@lm.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://kf.elf.stuba.sk/~apcom/organizers.php?ver=1 
Stručný popis:

 • Nové materiály a štruktúry (vrátane nanoštruktúr a tenkých vrstiev), ich analýza a špecifické aplikácie
 • Fyzikálne vlastnosti a štrukturálne aspekty pevných materiálov a ich ovplyvňovanie
 • Optické javy v materiáloch, fotovoltaike a fotonike, nové princípy v senzoroch a detekčných metódach, aplikovanej optike a optických komunikáciách
 • Výpočtová fyzika a teória fyzikálnych vlastností hmoty
 • Biofyzika a interdisciplinárna fyzika kondenzovanej hmoty

 

 • New materials and structures (incl. nanostructures and thin films), their analysis and specific applications
 • Physical properties and structural aspects of solid materials and their influencing
 • Optical phenomena in materials, photovoltaics and photonics, new principles in sensors and detection methods, applied optics and optical communications
 • Computational physics and and theory of physical properties of matter
 • Biophysics and interdisciplinary physics of condensed matter

Stretnutie vyučujúcich teoretickej elektrotechniky – SEVTE / Meeting of teachers of the theory of electrical engineering - SEVTE

Dátum konania: 18. - 19. 06. 2020
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: Univerzitné stredisko Zuberec Brestová 380 (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. KTEBI FEIT
Kontakt:
 +421 41 513 2100 / +421 917 169 611 / prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. KTEBI FEIT
E-mail: ladislav.janousek@fel.uniza.sk 
Stručný popis: Seminár SEVTE je československou platformou pre výmenu informácií, skúseností, vedomostí a inovácií v oblasti výučby teoretickej elektrotechniky na vysokých školách.

SEVTE is the Czechoslovak platform for exchange of information, experiences, knowledges and innovations in the area of teaching of theory of electrical engineering at universities.


Povrchy a rozhrania tuhých látok / Solid State Surfaces and Interfaces

 

Dátum konania: November 2020
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Kongresové centrum Smolenice (SR)
Odborní garanti: RNDr. Emil Pinčík, CSc., FU SAV Bratislava
Kontakt: +421 41 513 1740 / doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., IAS FEIT Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jurecka@lm.uniza.sk
Web stránka podujatia: v príprave
Stručný popis: Témy konferencie zahŕňajú vývoj základných teoretických fyzikálnych a chemických princípov a výkonnosti procesov súvisiacich s povrchmi, tenkými filmami a rozhraniami a zodpovedajúci experimentálny výskum v atómovom meradle. Aktuálne výsledky sa používajú pri vývoji nových vynájdených priemyselných zariadení potrebných na skúmanie elektrických, optických a štrukturálnych vlastností a ďalších parametrov výskumných objektov atómovej veľkosti.

The list of topics indicates that conference interests cover the development of basic theoretical physical and chemical principles and performance of surfaces-, thin films-, and interface-related processes, and corresponding experimental research on atomic scale. Topical results are applied at development of new inventive industrial equipments needed for investigation of electrical, optical, and structural properties, and other parameters of atomic-size research objects.

Kontaktná osoba k obsahu aktuálnej podstránky / Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk