TikTok FEIT
English Ukraine

Elektronická prihláška

Prihláška sa podáva na konkrétny študijný program. V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.

Ak sa plánuje záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je potrebné podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku danej fakulty.

Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku cez systém Elektronická prihláška.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.

Povinné prílohy k prihláške na bakalárske štúdium obsahujú

1.
životopis

2.
potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

3.
koncoročné vysvedčenie za predposledný rok štúdia na strednej škole

Spolu s elektronickou prihláškou je potrebné poslať elektronicky aj povinné prílohy.


Poplatok za prijímacie konanie (resp. za každú prihlášku) je vo výške 20 €.

Poplatok je potrebné uhradiť na adresu

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 10331 – bakalárske štúdium

Platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.

Poplatky za štúdium sú stanovené podľa vysokoškolského zákona.

Podanie riadne vyplnenej prihlášky v stanovenom termíne a úhrada poplatku za prijímacie konanie v stanovenom termíne sú podmienkou zaradenia uchádzača do prijímacieho konania.

Termín podania prihlášky

do 31.03.2023

Termín prijímacieho konania

20.06. – 21.06.2023

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk