TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Vedecké a odborné zameranie FEIT

  • informačné a telekomunikačné technológie, pevné, mobilné, satelitné a fotonické komunikačné systémy a siete, ich dimenzovanie, optimalizácia, informačno-komunikačné služby, multimédiá, analýza a spracovanie obrazu a zvuku,
  • spoľahlivý a bezpečný prenos a spracovanie informácií pri riadení kritických procesov, informačné systémy pre všetky druhy riadených systémov, zabezpečovacie systémy pre všetky druhy dopráv, inteligentné dopravné systémy, telematika,
  • metódy riadenia elektrických pohonov, dynamika a energetika elektrickej trakcie, elektroenergetika, výkonové elektronické systémy, mechatronika, teória a návrhy elektrických strojov, autotronika,
  • manažment kvality a spoľahlivosti v elektrotechnickom priemysle, automatizácia merania, kontroly a skúšok,
  • diagnostické metódy a systémy pre elektrické stroje a zariadenia, metódy a prostriedky nedeštruktívnej kontroly materiálov, meracie a simulačné metódy v biomedicínskom inžinierstve, elektromagnetická kompatibilita,
  • akustické a optické vyšetrovanie fyzikálnych vlastností kondenzovaných látok, vyšetrovanie interakcie akustických vĺn a svetla s akustickými a magnetickými poľami, fyzikálne aspekty a praktické využitie interferencie módov v optických vláknach, fenomenológia narušenia elektroslabej symetrie a štúdium kvark-gluónovej plazmy, fotonické integrované štruktúry,
  • materiály a systémy pre aplikácie v solárnej energetike.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. / +421 41 513 2058 / peter.hockicko@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera