TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Moderná fakulta s viac než 65-ročnou históriou

Súčasť univerzity s unikátnym moderným campusom


Aktuálne vzdeláva viac než 950 študentov

UNIZA - druhý najväčší zamestnávateľ v regióne

Svojím zameraním patrí k jedinečným na Slovensku


História FEIT

História Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) začína v roku 1953 založením Vysokej školy železničnej (VŠŽ) v Prahe. Ďalší medzník v jej histórii tvorí rok 1959, kedy bola VŠŽ premenovaná na Vysokú školu dopravnú (VŠD) a Strojnícka fakulta a Elektrotechnická fakulta vytvorili spoločnú Strojnícku a elektrotechnickú fakultu. V roku 1962 sa VŠD presťahovala do Žiliny. Spolu s ňou sem prišli i významní predstavitelia, ktorí mali bohaté skúsenosti z praxe, vedeckovýskumnej činnosti a najmä vysokoškolskej pedagogickej praxe. Ďalším medzníkom v histórii FEIT je rok 1992, kedy sa Elektrotechnická fakulta po 33 rokoch vrátila k svojmu pôvodnému názvu. V roku 2003 bol Elektrotechnickej fakulte udelený certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 ako prvej fakulte technického zamerania a celkovo druhej fakulte v rámci Slovenskej republiky. Postupne nasledovali ďalšie tri úspešné recertifikácie v rokoch 2007, 2010 a 2013. V roku 2019 bola Elektrotechnická fakulta premenovaná na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií. Zameranie vedeckovýskumnej činnosti a vzdelávania jednotlivých katedier sa dynamicky vyvíja ako odozva na neustále sa meniace potreby trhu a vývoja vedy v rámci národného ako aj celoeurópskeho kontextu. Od riešenia klasických tém elektrotechnického inžinierstva v doprave zameraného na elektrickú trakciu, železničnú zabezpečovaciu techniku, či technickú prevádzku telekomunikácií, sa v súčasnosti hlavný dôraz kladie na informačné a komunikačné technológie aplikované v oblasti bezpečného riadenia procesov v doprave a v priemysle, moderné telekomunikačné technológie, rozvoj výkonových elektronických systémov a moderné riadenie elektrických sietí. Rozvíjajú sa takisto interdisciplinárne odbory, menovite mechatronika, biomedicínske inžinierstvo a multimediálne technológie. Študenti fakulty získajú cieleným vzdelávaním kompetencie, ktoré im v tvrdej konkurencii umožnia uspieť na pracovnom trhu nielen v národnom, ale aj medzinárodnom meradle. Mnohí absolventi FEIT pôsobia na lukratívnych pozíciách v mnohých sférach spoločnosti u tradičných i nových zamestnávateľov.


Profil FEIT

Zameranie vedeckovýskumnej činnosti a vzdelávania jednotlivých katedier sa dynamicky vyvíja ako odozva na neustále sa meniace potreby trhu a vývoja vedy v rámci národného ako aj celoeurópskeho kontextu. Od riešenia klasických tém elektrotechnického inžinierstva v doprave zameraného na elektrickú trakciu, železničnú zabezpečovaciu techniku, či technickú prevádzku telekomunikácií, sa v súčasnosti hlavný dôraz kladie na informačné a komunikačné technológie aplikované v oblasti bezpečného riadenia procesov v doprave a v priemysle, moderné telekomunikačné technológie, rozvoj výkonových elektronických systémov a moderné riadenie elektrických sietí. Rozvíjajú sa takisto interdisciplinárne odbory, menovite mechatronika, biomedicínske inžinierstvo a multimediálne technológie.


Cieľ, poslanie a vízia FEIT

Základným strategickým cieľom FEIT UNIZA je trvalý udržateľný rozvoj, založený na tradičnom ponímaní jej vedeckého, vzdelávacieho a humanizujúceho poslania. Cieľom je budovanie fakulty schopnej s predstihom reagovať na dynamické zmeny vonkajšieho prostredia s využitím svojho inovačného potenciálu. Pre ďalší rozvoj fakulty je rozhodujúci významný podiel vedeckovýskumnej činnosti podporovanej rozsiahlou medzinárodnou spoluprácou ako základných predpokladov poskytovania kvalitného univerzitného vzdelávania vrátane doktorandského štúdia.
Strategické potreby a ciele rozvoja fakulty vychádzajú z poslania Žilinskej univerzity v Žiline ako vysokoškolskej inštitúcie, danej zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Záverečná správa EUA

Táto správa je výsledkom následnej evalvácie organizovanej Európskou asociáciou univerzít v rámci Inštitucionálneho evalvačného programu. Následnej evalvácii predchádzala Inštitucionálna evalvácia Žilinskej univerzity v roku 2002. Súčasný proces je súčasťou evalvácie EUA všetkých 23 univerzít na Slovensku v období medzi jeseňou 2005 a začiatkom roku 2008.

Odkazy

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Katarína Jurošková / +421 41 513 2052 / katarina.juroskova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera