TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Odborná prax pre študijné programy FEIT

Odbornou praxou získava študent praktické skúsenosti a overuje si schopnosť aplikácie nadobudnutých poznatkov počas štúdia. Odbornú prax študent absolvuje na pracovisku odsúhlasenom vedúcim katedry so zameraním na jeho študijný program (resp. odbor), pričom náplň jeho práce musí byť vopred známa. Študent konzultuje výber organizácie (firmy, podniku,...), v ktorej prax absolvuje, s osobou poverenou zabezpečovaním praxe na katedre (vyučujúci predmetu) a po odsúhlasení môže v nej prax vykonať.

Pri nástupe na prax musí študent vyplniť evidenčný formulár, ktorý odovzdá osobe poverenej zabezpečovaním odbornej praxe na katedre (vyučujúci) a v organizácii. Katedra má právo v priebehu praxe overiť aktivity študenta na pracovisku.

Po skončení praxe odovzdá elaborát s definovaním úloh, ktoré počas práce vykonával, poznatkov, ktoré získal a hodnotenie študenta vedúcim pracovníkom organizácie. Kladné hodnotenie praktikanta je vyjadrené zápisom stanoveného počtu kreditov do vzdelávacieho systému.

Študent je povinný vykonať odbornú prax aspoň raz počas bakalárskeho štúdia v rozsahu min. 60 hodín v ľubovoľnom ročníku (okrem študentov ŠP elektrooptika), najneskôr v 5. semestri štúdia pre ŠP multimediálne technológiekomunikačné a informačné technológie alebo najneskôr v 6. semestri štúdia pre ŠP automatizácia, biomedicínske inžinierstvoelektrotechnika.

Študent je povinný vykonať odbornú prax aspoň raz počas inžinierskeho štúdia v rozsahu min. 60 hodín v ľubovoľnom ročníku (okrem študentov ŠP elektrooptika), najneskôr v poslednom (4.) semestri štúdia.

Poverené osoby pre bakalárske štúdium

 • automatizácia – doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD.
 • biomedicínske inžinierstvo - Ing. Michal Gála, PhD.
 • elektrooptika - prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
 • elektrotechnika – elektrické pohony a trakcia, elektroenergetika - prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD.
 • elektrotechnika – autotronika, výkonová elektronika – doc. Ing. Michal Praženica, PhD.
 • komunikačné a informačné technológie - doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.
 • multimediálne technológie -  Ing. Peter Kasák, PhD

Poverené osoby pre inžinierske štúdium

 • riadenie procesov - doc. Ing. Juraj Ždánsky, PhD.
 • fotonika - prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
 • biomedicínske inžinierstvo - Ing. Michal Gála, PhD.
 • elektrotechnika – špecializácia autotronika - prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
 • elektrotechnika – špecializácia elektroenergetika - doc. Ing. Peter Braciník, PhD.
 • elektrotechnika – špecializácia elektrické pohony - doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.
 • elektrotechnika – špecializácia výkonová elektronika- prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
 • multimediálne inžinierstvo - Ing. Peter Kasák, PhD.
 • telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo - doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera