English Ukraine

Odborná prax

Odbornou praxou získava študent praktické skúsenosti a overuje si svoju schopnosť aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia. Odbornú prax študent absolvuje na pracovisku odsúhlasenom poverenou osobou pre konkrétny študijný program. Miesto vykonania odbornej praxe (organizáciu, firmu, podnik, ...) môže študentom ponúknuť katedra, no rovnako si ho môže študent navrhnúť sám.

Pri nástupe na prax musí študent vyplniť evidenčný formulár, ktorý je vyplnený a podpísaný zo strany organizácie, kde sa má prax vykonať a taktiež zo strany poverenej osoby pre konkrétny študijný program, ktorý študent študuje.

Po skončení praxe odovzdá študent poverenej osobe evidenčný formulár s vyplneným hodnotením zo strany organizácie, kde bola prax vykonaná. Poverená osoba toto navrhnuté ohodnotenie buď potvrdí, alebo upraví. Kladné hodnotenie praktikanta je vyjadrené zápisom stanoveného počtu kreditov do vzdelávacieho systému a preukazu študenta.

Poverené osoby pre bakalárske štúdium

 • Automatizácia - Ing. Peter Nagy, PhD.
 • Elektrooptika - prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
 • Autotronika - doc. Ing. Anna Simonová, PhD.
 • Elektrotechnika - doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD.
 • Biomedicínske inžinierstvo - Ing. Michal Gála, PhD.
 • Multimediálne technológie - Ing. Miroslav Uhrina, PhD.
 • Telekomunikácie - doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.
 • Komunikačné a informačné technológie - doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.
 • Elektrooptika - prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

Poverené osoby pre inžinierske štúdium

 • Riadenie procesov - Ing. Peter Nagy, PhD.
 • Aplikovaná telematika - Ing. Peter Nagy, PhD.
 • Fotonika - prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
 • Biomedicínske inžinierstvo - Ing. Michal Gála, PhD.
 • Elektrické pohony - doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.
 • Elektroenergetika - doc. Ing. Peter Braciník, PhD.
 • Výkonové elektronické systémy - doc. Ing. Anna Simonová, PhD.
 • Multimediálne inžinierstvo - Ing. Miroslav Uhrina, PhD.
 • Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo - doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk