TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine
Image

Dosiahnuté úspechy

Ing. Ivan Dolnák, PhD.:

Ocenenie Cisco Advanced Level Instructor.  Cena oceňuje Ivana Dolnáka ako jedného z 25 % najlepších inštruktorov na celom svete podľa spätnej väzby a výkone študentov.


prof. Ing. Peter Brída, PhD.:

Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v r.2021 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov.
Výskum lokalizácie mobilných objektov v prostredí IoT


Ing. Peter Kasák:

Ocenenie za najlepší študentský článok na konferencii Rádioelektronika 2022.
Názov práce: Toward efficiency of a subjective evaluation for music source separation.


doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.:
Certifikát o excelentne ukončenom projekte KEGA č. 029ŽU-4/2018: Tvorba inovatívnych učebných materiálov z oblasti aplikovanej fyziky a experimentálních meraní pre technické predmety novoakreditovaných študijných programov.


Ing. Štefan Hardoň, PhD.
2. miesto v Súťaži vedeckých prác mladých fyzikov Slovenskej fyzikálnej spoločnosti


doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.:
Cena Českej asociácie dištančného univerzitného vzdelávania.


Ing. Kristián Takács:
The Best Presentation in Session 3: Smart Grid and Micro Grid
Paper Title: System Level Simulation of Micro Grid Power Electronic System (G030)
4th International Conference on Electrical Engineering and Green Energy (CEEGE), June 10-13, 2021


Ing. Petra Urbancová:
Študentka obstála vo veľkej konkurencii vedcov v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie.


Ing. Tibor Petrov, PhD., prof. Ing. Milan Dado, PhD., prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.:
Best paper Award za článok na 6. EAI medzinárodnej konferencii Smart Cities.


RNDr. Robert Menkyna, CSc.:
Pamätný list primátora mesta Liptovský Mikuláš „Za vynikajúce pedagogické výsledky a mimoriadnu angažovanosť pri výchove a vzdelávaní


prof. Ing. Mária Franeková, PhD.:
Certifikát o excelentne ukončenom projekte KEGA č. 024 ŽU-4/2012: Modernizácia technológií a metód vzdelávania so zameraním na oblasť kryptografie pre bezpečnostne kritické aplikácie (zodpovedný riešiteľ).


prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.:
Ocenenie rektorky Žilinskej univerzity v Žiline za aktívnu prácu a významný prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce UNIZA.

Kontaktná osoba k obsahu aktuálnej podstránky / Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera