TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Vedeckovýskumná činnosť FEIT UNIZA

Vedeckovýskumná činnosť má nezastupiteľné miesto v aktivitách FEIT. Riešiteľské tímy katedier fakulty riešili počas jednotlivých rokov úlohy základného a aplikovaného výskumu, národného a medzinárodného charakteru a významu. Okrem vlastného riešenia úloh je sledovaná aj problematika kvalitného technického vybavenia experimentálnych pracovísk a zvyšovania kvality ľudských zdrojov. Značný dôraz je kladený na transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe.

Stav vo vedeckovýskumnej činnosti FEIT je dokumentovaný štruktúrou a počtom riešených projektov, ich finančným a personálnym zabezpečením, výstupmi z ich riešenia a ďalšími konkrétnymi údajmi.

Kompletnú správu o vedeckovýskumnej činnosti na FEIT za jednotlivé roky nájdete v nasledujúcej časti.

 

Správy o vedeckovýskumnej činnosti

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky 
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. / +421 41 513 2058 / peter.hockicko@feit.uniza.sk
Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera