TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Erasmus+ mobility študentov vysokých škôl

Program Európskej únie Erasmus+ sa zameriava na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Od svojho vzniku v roku 1987 podporuje európsku mobilitu študentov, zlepšuje transparentnosť uznávania štúdia a kvalifikácií v krajinách EÚ. Najväčšia časť rozpočtu programu Erasmus+ v programovom období 2014 – 2020 je určená na mobility vysokoškolských študentov. Slovensko je zapojené do programu Erasmus od roku 1998.

Erasmus+ mobility študentov FEIT

Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž sú už samozrejmou súčasťou štúdia na UNIZA. Prioritou vedenia UNIZA je vyslať každého študenta na Erasmus+ mobilitu, aspoň raz počas jeho VŠ štúdia.

Súčasní aj budúci študenti FEIT majú možnosť absolvovať štúdium na približne 70 vysokoškolských inštitúciách, s ktorými fakulta uzavrela zmluvu o spolupráci a taktiež absolvovať praktickú stáž v podnikoch a spoločnostiach v rámci krajín programu.

Komu je mobilita určená a základné podmienky získania Erasmus+ grantu

 • Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž môžu absolvovať študenti všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (Bc., Ing., PhD.), ktorí sú počas mobility študentmi UNIZA.
 • Nová aktivita od 2022 - krátke mobility doktorandov a čerstvých PhD. absolventov v rozmedzí trvania 5 až 30 dní, zamerané na lepšie plnenie rozmanitých potrieb vzdelávania a odbornej prípravy doktorandov a na zabezpečenie rovnakých príležitostí, ako majú osoby so štatútom zamestnancov v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania.
 • Výšky grantov na mobility je možné nájsť na: po kliknutí sem!
 • Erasmus+ absolventskú stáž môžu uskutočniť absolventi UNIZA, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium (Bc., Ing., PhD.) v predchádzajúcom akademickom roku.
 • Absolventská stáž musí začať a byť ukončená do roka od dátumu štátnej záverečnej skúšky na UNIZA v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia.
 • Počas Erasmus+ mobility, študijného pobytu alebo stáže, študentovi zostávajú všetky práva a povinnosti vysokoškolského študenta.
 • V každom stupni štúdia môže študent absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke trvania 12 mesiacov, vrátane absolventskej stáže.
 • Študent môže študovať na partnerskej zahraničnej univerzite alebo uskutočniť praktickú stáž v oprávnenej inštitúcii v rámci krajín programu Erasmus+.
 • Základnou podmienkou uskutočnenia Erasmus+ mobility je účasť na fakultnom výbere, na základe stanovených kritérií pre príslušný akademický rok.
 • Študijný pobyt môže uskutočniť študent po absolvovaní prvého ročníka Bc. štúdia.
 • Stáž môže študent uskutočniť už v prvom ročníku Bc. štúdia.
 • Minimálna dĺžka študijného pobytu sú dva mesiace.
 • Minimálna dĺžka stáže sú dva mesiace.
 • V programe Erasmus+ sú granty študentov všetkých slovenských vysokých škôl rovnaké. Mesačné paušálne granty sú stanovené podľa cieľových krajín, v ktorých sa mobility realizujú. V prípade neúplného mesiaca z celkovej dĺžky mobility, grant sa vypočítava presne na dni mobility. V programe Erasmus+ sa 1 mesiac rovná 30 dňom.
 • Študent s preukazom ŤZP môže požiadať o špeciálny grant z dôvodu zdravotného postihnutia.
 • Študenti poberajúci sociálne štipendium majú navýšený základný Erasmus+ grant (sadzby na študijný pobyt) o 250 €.

Čo musí študent urobiť, aby získal grant a mohol absolvovať Erasmus+ mobilitu?

 • Preštuduje si základné informácie o Erasmus+ študentských mobilitách uvedené na internetovej stránke fakulty, univerzity, resp. Národnej agentúry programu Erasmus+. 

 • Vyplní a zašle fakultnú prihlášku na Erasmus+ mobilitu (študijný pobyt alebo stáž) a motivačný list fakultnému koordinátorovi do stanoveného termínu alebo počas celého roka.

 • Požiada katedrového / fakultného koordinátora o odporučenie vhodnej zahraničnej vysokej školy, s ktorou FEIT uzavrela zmluvu o spolupráci. V prípade stáže požiada o schválenie vhodnej inštitúcie.

 • Zúčastní sa fakultného výberu študentov na Erasmus+ mobility pre budúci akademický rok. Fakultný koordinátor oboznámi záujemcov o Erasmus+ mobility o kritériách výberu, postupe vybavovania obsahu mobilít a dokumentoch potrebných na pridelenie grantu. Oboznámi študentov o postupe vyplatenia Erasmus+ grantu v dvoch splátkach.

 • Po úspešnom absolvovaní fakultného výberu a získaní nominácie na mobilitu, podľa pokynov Erasmus+ fakultného koordinátora si začne  vybavovať obsah mobility a potrebné dokumenty k uzatvoreniu finančnej zmluvy o pridelení Erasmus+ grantu.

 • V prípade problémov s prípravou mobility alebo komunikáciou so zahraničnou vysokou školou alebo inštitúciou požiada o pomoc fakultného koordinátora.

Termíny podávania prihlášok na Erasmus+ mobility

Prihlášky na mobility v ak. roku 2024/2025 sa podávajú do 08. 03. 2024.

Výber študentov sa uskutoční v marci 2024.


Na koho sa obrátiť

Mgr. Silvia Pirníková
Referát pre zahraničné vzťahy, vedu a výskum
tel.: +421 41 513 2062
e-mail: silvia.pirnikova@feit.uniza.sk

prof. Ing. Peter Brída, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421 41 513 2066
e-mail: peter.brida@feit.uniza.sk


Informácie pre študentov FEIT - spoločné informácie pre študijné pobyty a stáže


Erasmus+ študijné pobyty


Erasmus+ stáže


Ďalšie stránky, na ktorých sa nachádzajú informácie o programe

Kontaktná osoba k obsahu aktuálnej podstránky / Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera