English Ukraine

Graduačný rast

Doktorandské štúdium
Žilinská univerzita v Žiline má akreditované študijné programy v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 30.10.2015, KA ukončená dňom 12. 11. 2015

Habilitačné a inauguračné konanie
FEIT UNIZA má udelenú akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v týchto odboroch:

- teoretická elektrotechnika
- silnoprúdová elektrotechnika
- elektrotechnológie a elektromateriály
- automatizácia
- telekomunikácie

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Silvia Pirníková / +421 41 513 2062 / silvia.pirnikova@feit.uniza.sk