English Ukraine

Podmienky prijatia

Z dôvodu kritickej situácie spôsobenej koronavírusom boli pre akademický rok 2020/2021, po schválení Akademickým senátom FEIT UNIZA, upravené podmienky prijatia na inžinierske študijné programy:
 

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí z jazyka slovenského.

Formy prijímania

 

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok, ak spĺňajú zákonné podmienky na inžinierske štúdium (viď. Základná podmienka prijatia). V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.

Prednostne budú prijatí uchádzači, ktorí:

  • úspešne zúčastnili súťaže ŠVOS (umiestnenie na prvých troch miestach minimálne vo fakultnom kole),
  • absolvovali študijný pobyt v zahraničí cez program Erasmus+, resp. iný štipendijný program,
  • aktívne sa podieľali na činnosti študentských organizácií FEIT alebo UNIZA.

V prijímacom konaní budú uprednostnení a prijímaní uchádzači v poradovníku s najnižším poradovými číslami určeným podľa vyhodnotenia výsledkov výberového konania až do naplnenia plánovanej kapacity študijného programu.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk