TikTok FEIT
English Ukraine

Podmienky prijatia

Inžinierské štúdium

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) na FEIT UNIZA je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predložiť k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý bakalárske vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR za predpokladu štúdia v českom jazyku) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí zo slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 (je možné absolvovať na UNIZA ešte pred prijímacím konaním).

Termín podania prihlášky

do 30.04.2023

Termín prijímacieho konania

22.06. – 23.06.2023

Ďalšie podmienky prijatia

  1. Prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky pre študijné programy FEIT

   

  Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok, ak dosiahli na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom študijnom odbore hodnotu váženého študijného priemeru maximálne 2,50 vrátane. V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.

  1. Prijímacia skúška pre študijné programy FEIT
  • Všetci uchádzači o štúdium, ktorí nespĺňajú podmienku pre prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky, t.j. uchádzači o štúdium, ktorí dosiahli na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom študijnom odbore hodnotu váženého študijného priemeru väčšiu než 2,50, resp. nie sú absolventmi rovnakého študijného odboru, absolvujú prijímaciu skúšku.
  • Prijímacia skúška pozostáva z testu z okruhov pre štátne skúšky bakalárskeho štúdia na FEIT UNIZA.
  • Uchádzač môže získať za správne odpovede od 0 do 100 bodov, Minimálna úspešnosť absolvovania testu sa vyžaduje aspoň na 61%.
  • Študijné materiály a detailnejšie informácie k prijímacej skúške sú dostupné na webovej stránke fakulty Prijímacie konanie pre inžinierske štúdium
  • Uchádzačovi so špecifickými potrebami na jeho žiadosť a na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb v súlade s §100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách dekan určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a v súlade so Smernicou č.198 Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline.
  • Uchádzač je povinný pri prijímacej skúške predložiť preukaz totožnosti.

   

  1. Vyhodnotenie prijímacieho konania
  • Na základe prijímacieho konania sú prijatí na štúdium:
   • uchádzači, ktorí splnili predpoklady prijatia na štúdium bez prijímacej skúšky,
   • uchádzači, ktorí absolvovali prijímaciu skúšku a dostali sa do zoznamu prijatých uchádzačov.
  • Do výsledného poradia pre prijatie, t. j. zoznamu prijatých uchádzačov, sa zoradia všetci uchádzači z predchádzajúceho bodu a) podľa hodnoty váženého priemeru a doplnia sa uchádzačmi z bodu b) až do naplnenia plánovanej kapacity študijného programu či jeho špecializácie (plánovaného počtu prijatých študentov).
  • O výsledkoch prijímacieho konania sú uchádzači informovaní cez webovú stránku UNIZA a poštou im je doručené Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium najneskôr do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.
  • V rozhodnutí o prijatí na štúdium doručenom uchádzačovi je uvedený taktiež postup zápisu uchádzača na štúdium.

   

   

   

PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

 • Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webových stránkach univerzity.
 • Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykovej prípravy minimálne na úrovni B1 (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.

Detailné informácie sú k dispozícii v dokumente Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk