English Ukraine

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predložiť k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Termín podania prihlášky

do 15.06.2022

Termín prijímacieho konania

23.06.2022

Ďalšie podmienky prijatia

 1. Bez prijímacej skúšky

  Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok, ak dosiahli na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom študijnom odbore* hodnotu váženého študijného priemeru maximálne 2,00 vrátane. V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzača. Ostatní uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku.

 2. Prijímacia skúška

  Uchádzači o štúdium, ktorí dosiahli na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom študijnom odbore* hodnotu váženého študijného priemeru vyššiu než 2,00, alebo  nie sú absolventmi rovnakého študijného odboru*, absolvujú prijímaciu skúšku pozostávajúcu z písomného testu. Test je zostavený z tematických okruhov pre štátne skúšky v tom študijnom odbore (programe/špecializácii) na FEIT UNIZA, na ktorý nadväzuje daný inžiniersky študijný program (špecializácia). Minimálna úspešnosť absolvovania testu sa vyžaduje aspoň na 40 %.

  Do výsledného poradia pre prijatie sa zoradia uchádzači z bodu 1 podľa hodnoty váženého študijného priemeru a doplnia sa uchádzačmi z bodu 2 až do naplnenia plánovanej kapacity študijného programu či jeho špecializácie.

 3. Ovládanie slovenského alebo českého jazyka
  Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý bakalárske vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí zo slovenského jazyka.

Prihlášky na štúdium sa podávajú na inžiniersky študijný program v danom študijnom odbore.

*Na FEIT UNIZA sú poskytované študijné programy v týchto študijných odboroch: elektrotechnika, informatika, kybernetika.

Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe elektroenergetika, elektrické pohony, výkonové elektronické systémy, biomedicínske inžinierstvo a fotonika je to študijný odbor elektrotechnika;
pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe multimediálne inžinierstvo a telekomunikačné a informačné systémy  je to študijný odbor informatika;
a pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe riadenie procesov je to študijný odbor kybernetika.

Zoznam akreditovaných študijných programov FEIT :

Študijný odbor:  9. elektrotechnika

 • študijný program: elektroenergetika
 • študijný program: elektrické pohony
 • študijný program: výkonové elektronické systémy
 • študijný program: biomedicínske inžinierstvo
 • študijný program: fotonika

Študijný odbor: 18.  informatika

 • študijný program: telekomunikačné a informačné inžinierstvo
 • študijný program: multimediálne inžinierstvo

Študijný odbor:  19. kybernetika

 • študijný program: riadenie procesov

 

Detailné informácie o prijímacom konaní nájdete v časti Prijímacie konanie.

PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.

Termín podania prihlášky

do 15.06.2022

Termín prijímacieho konania

23.06.2022

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk