TikTok FEIT
English Ukraine

Študijný poriadok

Dňa 25.4.2022 bol Akademickým senátom FEIT prijatý Študijný poriadok UNIZA pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia ako Študijný poriadok FEIT pre 1. a 2. stupeň štúdia.
 
Pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia na FEIT je v platnosti samostatný Študijný poriadok pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia na UNIZa.
 
 
Dňa 25.4.2022 bol Akademickým senátom FEIT prijatý Študijný poriadok UNIZA ako Študijný poriadok FEIT.
 
Pre doplnenie konkrétnych postupov na FEIT k činnosti študijných poradcov študijných programov, výber povinne voliteľných predmetov, styk študenta s organizačnými útvarmi fakulty, zápis do ďalšieho roku štúdia a priebeh štátnych skúšok bolo vydané
Metodické usmernenie dekana č.3/2021.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk