TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Študijný poriadok

Dňa 25.4.2022 bol Akademickým senátom FEIT prijatý Študijný poriadok UNIZA pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia ako Študijný poriadok FEIT pre 1. a 2. stupeň štúdia.
 
Pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia na FEIT je v platnosti samostatný Študijný poriadok pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia na UNIZA.
 
 

Pre doplnenie konkrétnych postupov na FEIT k činnosti študijných poradcov študijných programov, výber povinne voliteľných predmetov, styk študenta s organizačnými útvarmi fakulty, zápis do ďalšieho roku štúdia a priebeh štátnych skúšok bolo vydané 
Metodické usmernenie dekana č.1/2023.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera