TikTok FEIT
English Ukraine

Študijný poriadok

Dňa 22.11.2021 bol Akademickým senátom FEIT prijatý Študijný poriadok UNIZA ako Študijný poriadok FEIT.
 
Pre doplnenie konkrétnych postupov na FEIT k činnosti študijných poradcov študijných programov, výber povinne voliteľných predmetov, styk študenta s organizačnými útvarmi fakulty, zápis do ďalšieho roku štúdia a priebeh štátnych skúšok bolo vydané
Metodické usmernenie dekana č.3/2021.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk