TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Súčasťou Vnútorného systému zabezpečovania kvality sú Rady študijných programov, ktoré sú na fakulte zriadené pre každý akreditovaný študijný program, Rady garantov fakulty, ktoré sú na fakulte zriadené pre každý stupeň štúdia, Rady garantov pre habilitačné a inauguračné konanie, ktoré sú na fakulte zriadené pre každý odbor habilitácií a inaugurácií. Externou  štruktúrou VSK sú autority z praxe, ktoré sú  zainteresované do procesov vytvárania, úprav, rušenia a zosúlaďovania študijných programov so štandardmi SAAVŠ.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera