English Ukraine

Elektronická prihláška

Inžinierské štúdium

Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku cez systém Elektronická prihláška. Do prihlášky je potrebné vložiť požadované prílohy a zaslať ju elektronicky alebo poštou na adresu FEIT UNIZA. Odporúčame využiť elektronickú prihlášku - nie je potrebné posielať poštou. Budete šetrný k prírode a ušetríte financie na poštovné.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je potrebné podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

Prílohy k prihláške

  1. životopis,
  2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  3. údaje o výsledkoch predchádzajúceho štúdia:
    • pre uchádzačov, ktorí boli alebo sú študentmi bakalárskeho štúdia na FEIT UNIZA, doplní údaje k prihláške na stupeň štúdia Referát pre vzdelávanie FEIT UNIZA,
    • ostatní uchádzači priložia kprihláške dodatočne kópiu dokladov o ukončení   stupňa štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu).

Poplatok za prijímacie konanie

20 € je potrebné uhradiť na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917
konštantný symbol:    0308
variabilný symbol:      10332– inžinierske štúdium

Spôsob úhrady:

platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou  poukážkou na vyššie  uvedený účet.

Doklad o úhrade:

doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / prof. Ing. Peter Brída, PhD. / +421 41 513 2066 / peter.brida@feit.uniza.sk