Rozhodnutie dekana č. 2/2023

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií
Žilinskej univerzity v Žiline

udeľuje dňa 22. marca 2023 v čase od 07.00 h do 10.00 h

dekanské voľno

pre všetkých študentov dennej formy štúdia Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan