TikTok FEIT FEIT Discord
English Ukraine

Akademický senát FEIT UNIZA

Vitajte na stránkach Akademického senátu FEIT UNIZA, ktoré sú určené najmä členom akademickej obce Fakulty  elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom (§26, ods. 1 Zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách). Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti volia členovia študentskej časti akademickej obce. Voľbu akademického senátu a rokovací poriadok upravujú osobitné predpisy "Rokovací poriadok AS FEIT UNIZA" a "Zásady volieb do AS FEIT UNIZA".

Pôsobnosť akademického senátu je uspôsobená ustanoveniami § 26 a § 27 Zákona č. 131 Zb. o vysokých školách. Obdobie, na ktoré sú volení zamestnanci je štvorročné, študenti dvojročné. Akademický senát FEIT si ustanovil stále odborné komisie: pedagogickú, legislatívnu, volebnú a finančnú. Zápisnice a aktuálne odsúhlasené dokumenty budú prostredníctvom týchto stránok prístupné akademickej obci fakulty.

Členovia

Predseda

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.

Tajomník

Ing. Katarína Brodňanová

Hospodárska komisia

 

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
prof. Ing. Peter Počta, PhD.
doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.
doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.
doc. Ing. Michal Praženica, PhD.
Mgr. Peter Čendula, PhD.

Volebná a sčítacia komisia

 

doc. Ing. Michal Praženica, PhD.
Ing. Michal Gála, PhD.
Bc. Adam Žiačik

Legislatívna komisia

 

 

prof. Ing. Aleš Janota, PhD.
prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD.
prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD.
doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.
doc. Ing. Pavol Makyš PhD.
doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.
Ing. Pavel Stanko

Pedagogická komisia

 

prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD.
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.
Ing. Michal Gála, PhD.
Ing. Daniel Benedikovič, PhD.
Ing. Pavel Stanko
Bc. Matej Sládek
Bc. Dávid Solčiansky
Alexandra Faktorová
Tomáš Barč
Bc. Adam Žiačik

Zamestnanecká časť

 

doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.
prof. Ing. Alena Otčenášová, PhD.
doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD.
doc. Ing. Michal Praženica, PhD.
Ing. Daniel Benedikovič, PhD.
prof. Ing. Peter Počta, PhD.
prof. Ing. Aleš Janota, PhD.
doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.
Ing. Michal Gála, PhD.
prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Mgr. Peter Čendula, PhD.
Ing. Katarína Brodňanová

Študentská časť

 

Bc. Adam Žiačik
Bc. Tomáš Barč – pozastavené členstvo
Bc. Matej Sládek
Bc. Dávid Solčiansky
Bc. Alexandra Faktorová – pozastavené členstvo
Ing. Pavel Stanko
Benedikt Kis – pozastavené členstvo

Zástupca do RVŠ

doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.

DOKUMENTY

VOĽBA DEKANA 2024

ZÁPIS zo zasadnutia Volebného zhromaždenia pre voľbu uchádzača na funkciu dekana FEIT UNIZA v roku 2024 ktoré sa uskutočnilo 17.04.2024

Voľba dekana
Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline
KANDIDÁTNA LISTINA

Zápis zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu uchádzača na funkciu dekana FEIT UNIZA v roku 2024

Zápis zo zasadnutia Volebného zhromaždenia pre voľbu uchádzača
na funkciu dekana FEIT UNIZA v roku 2024

ZÁPISNICE Z ROKOVANÍ

ROK 2024

ROK 2023

VYHLÁSENIE VÝSLEDKU
DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO
ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO
SENÁTU FEIT

ROK 2021


ROK 2020


ROK 2019


ROK 2018

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Katarína Brodňanová, 

Doplnok pre WordPress Cookie od Real Cookie Bannera