English Ukraine

Akademický senát FEIT UNIZA

Vitajte na stránkach Akademického senátu FEIT UNIZA, ktoré sú určené najmä členom akademickej obce Fakulty  elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom (§26, ods. 1 Zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách). Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti volia členovia študentskej časti akademickej obce. Voľbu akademického senátu a rokovací poriadok upravujú osobitné predpisy "Rokovací poriadok AS FEIT UNIZA" a "Zásady volieb do AS FEIT UNIZA".

Pôsobnosť akademického senátu je uspôsobená ustanoveniami § 26 a § 27 Zákona č. 131 Zb. o vysokých školách. Obdobie, na ktoré sú volení zamestnanci je štvorročné, študenti dvojročné. Akademický senát FEIT si ustanovil stále odborné komisie: pedagogickú, legislatívnu, volebnú a finančnú. Zápisnice a aktuálne odsúhlasené dokumenty budú prostredníctvom týchto stránok prístupné akademickej obci fakulty.

Členovia

Predseda

Prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

Tajomník

Prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

Finančná komisia

 

prof. Ing. Jarmila Müllerová, PhD.
prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
doc. Ing. Marek Roch, PhD.
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD.
doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.

Volebná komisia

 

doc. Ing. Marek Roch, PhD.
Ing. Miroslav Benčo, PhD.
Ing. Maroš Šmondrk, PhD.
doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
Bc. Hana Lešťanová
Ing. Peter Sojka
Ing. Tadeáš Bednár

Legislatívna komisia

 

 

prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.
prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD.
prof. Ing. Jarmila Müllerová, PhD.
Ing. Petra Urbancová
Ing. Tadeáš Bednár

Pedagogická komisia

 

doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD.
prof. Ing. Peter Počta, PhD.
doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.
Bc. Gabriela Kučkovská
Bc. Karin Šutáková

Zamestnanecká časť

 

Ing. Miroslav Benčo, PhD.
Doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
Prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD.
Prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.
Prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
Doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD
Doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.
Prof. Ing. Peter Počta, PhD.
Prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.
Doc. Ing. Marek Roch, PhD.
Ing. Maroš Šmondrk, PhD.

Študentská časť

 

Ing. Tadeáš Bednár
Bc. Lukáš Kňažík
Bc. Gabriela Kučkovská
Bc. Hana Lešťanová
Ing. Peter Sojka
Bc. Karin Šutáková
Ing. Petra Urbancová

Zástupca do RVŠ

prof. Ing. Peter Počta, PhD.

DOKUMENTY

ZÁPISNICE Z ROKOVANÍ

ROK 2021


ROK 2020


ROK 2019


ROK 2018

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., tel.: 041/513 2301, dusan.pudis@feit.uniza.sk