TikTok FEIT
English Ukraine

Akademický senát FEIT UNIZA

Vitajte na stránkach Akademického senátu FEIT UNIZA, ktoré sú určené najmä členom akademickej obce Fakulty  elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom (§26, ods. 1 Zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách). Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti volia členovia študentskej časti akademickej obce. Voľbu akademického senátu a rokovací poriadok upravujú osobitné predpisy "Rokovací poriadok AS FEIT UNIZA" a "Zásady volieb do AS FEIT UNIZA".

Pôsobnosť akademického senátu je uspôsobená ustanoveniami § 26 a § 27 Zákona č. 131 Zb. o vysokých školách. Obdobie, na ktoré sú volení zamestnanci je štvorročné, študenti dvojročné. Akademický senát FEIT si ustanovil stále odborné komisie: pedagogickú, legislatívnu, volebnú a finančnú. Zápisnice a aktuálne odsúhlasené dokumenty budú prostredníctvom týchto stránok prístupné akademickej obci fakulty.

Vážená akademická obec FEIT

dňa 16.12. 2020 sa bude konať on-line Zasadnutie AS FEIT UNIZA o 13:00 cez MS Teams. Máte možnosť sa pripojiť prostredníctvom tohto linku a zúčastniť sa tak zasadnutia.

Členovia

Predseda

Prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

Tajomník

Prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

Finančná komisia

 

Mgr. Peter Čendula, PhD.
prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD.
doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.

Volebná komisia

 

doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.
Ing. Miroslav Benčo, PhD.
Ing. Maroš Šmondrk, PhD.
doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.

Legislatívna komisia

 

 

prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.
prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD.
Mgr. Peter Čendula, PhD.

Pedagogická komisia

 

doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD.
prof. Ing. Peter Počta, PhD.
doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.

Zamestnanecká časť

 

Ing. Miroslav Benčo, PhD.
Doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
Prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD.
Prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
Doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.
Prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Mgr. Peter Čendula, PhD.
Doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD
Doc. Ing. Rastislav Pirník, PhD.
Prof. Ing. Peter Počta, PhD.
Prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
Prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.
doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.
Ing. Maroš Šmondrk, PhD.

Študentská časť

 

Július Litvík
Alexandra Lukáčová
Bc. Barbora Kubová
Ing. Lucia Čarnecká
Ing. Ivana Králiková

Zástupca do RVŠ

prof. Ing. Peter Počta, PhD.

DOKUMENTY

ZÁPISNICE Z ROKOVANÍ

ROK 2021


ROK 2020


ROK 2019


ROK 2018

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., tel.: 041/513 2301, dusan.pudis@feit.uniza.sk