English Ukraine

Informácie pre končiace ročníky FEIT UNIZA

KONTROLA ŠTÚDIA

 • kontrola štúdia bude prebiehať dištančne, bez Vašej prítomnosti,
 • kontrola štúdia pre bakalárov bude 1.6.2020, pre inžinierov 8.6.2020
 • ku kontrole štúdia musíte mať v systéme zapísané všetky známky, preto si to dôkladne kontrolujte,
 • po kontrole štúdia budete mať v systéme študijný stav „uzavretie posledného ročníka“, čo znamená, že ste z hľadiska vykonaných skúšok prešli kontrolou štúdia (bude pre Vás sprístupnené až po kontrole štúdia),
 • v prípade, že neprejdete kontrolou štúdia a môžete pokračovať v nadštandardnej dĺžke štúdia (neprenášate si predmety viac ako 2x), nepotrebujete písať žiadosti o nadštandardnú dĺžku štúdia. V septembri sa prídete zapísať podľa harmonogramu zápisov pre konkrétny ročník/program. Skutočnosť, že budete študovať v nadštandardnej dĺžke štúdia nám oznámte bezodkladne na studref@feit.uniza.sk ,
 • po zápise do nadštandardnej dĺžky štúdia Vám bude vyrubené školné v súlade so Smernicou 116 UNIZA článok 3, odstavec 1,
 • v prípade, že nespĺňate podmienky na zápis do nadštandardnej dĺžky štúdia, ste povinný písomne požiadať o ukončenie štúdia (mailom na studref@feit.uniza.sk ) najneskôr ku dňu kontroly štúdia,
 • v prípade, že musíte štúdium ukončiť, môžete si podať novú prihlášku na štúdium (v súlade s podmienkami prijatia pre akademický rok 2020/2021 pre prvý stupeň štúdia do 31.5.2020 elektronickou prihláškou) a po prijatí môžete požiadať o uznanie už vykonaných skúšok a zápis do vyššieho ročníka štúdia.

ŠTÁTNE SKÚŠKY V RIADNOM TERMÍNE

 • štátne skúšky budú prebiehať prezenčnou formou pred komisiou v priestoroch FEIT UNIZA,
 • u zahraničných študentov bude individuálne zvážená možnosť dištančnej formy štátnej skúšky,
 • predbežný termín štátnych skúšok: 15.6.2020 až 9.7.2020 pre obidva stupne štúdia,
 • presné pokyny týkajúce sa hygienických opatrení pre zabezpečenie samotného priebehu štátnej skúšky Vám budú oznámené dostatočne včas, na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a vedenia UNIZA,
 • presný harmonogram štátnych skúšok Vám bude zaslaný po kontrole štúdia, ktorá je pre bakalársky stupeň 1.6.2020 a pre inžiniersky stupeň 8.6.2020,
 • v prípade, že viete, že nepôjdete na riadny termín štátnej skúšky z dôvodu neodovzdania záverečnej práce, informujte nás o tom bezodkladne mailom na studref@feit.uniza.sk.

ŠTÁTNE SKÚŠKY V NÁHRADNOM TERMÍNE

 • štátne skúšky budú prebiehať prezenčnou formou pred komisiou v priestoroch FEIT UNIZA,
 • u zahraničných študentov bude individuálne zvážená možnosť dištančnej formy štátnej skúšky,
 • ak ste si vybrali náhradný (septembrový) termín štátnej skúšky, (zatiaľ 3.9.2020), Vaša povinná kontrola štúdia je 14.7.2020 dištančne, bez  Vašej prítomnosti a termín na odovzdanie záverečnej práce 14.8.2020,
 • pri vykonaní štátnej skúšky v náhradnom termíne Vám bude vyrubené školné v súlade so Smernicou 116 UNIZA, článok 3, odstavec 1,
 • skutočnosť, že chcete vykonať štátnu skúšku v náhradnom termíne nám bezodkladne potvrďte mailom na studref@feit.uniza.sk,
 • v prípade, že nespĺňate podmienky na vykonanie štátnej skúšky a zároveň nemôžete pokračovať v nadštandardnej dĺžke štúdia, ste povinný písomne požiadať o ukončenie štúdia (mailom na studref@feit.uniza.sk ) najneskôr ku dňu kontroly štúdia.

UBYTOVANIE

 • počas štátnych skúšok je možnosť sa na jednu noc ubytovať na internátoch,
 • 1 noc/8 eur,
 • v prípade veľkých vzdialeností je možnosť ubytovania aj na dve noci/výnimočne,
 • so žiadosťou o ubytovanie je potrebné sa individuálne prihlásiť u riaditeľov ubytovacích zariadení v termíne od 1.6.2020.

Ak sa situácia s COVID 19 v SR zmení a nastanú prípadné zmeny v organizácii štátnych skúšok, budeme Vás informovať mailom a oznamom na našej webovej stránke.

Ak sme v texte nezodpovedali na všetky vaše prípadné otázky, píšte na náš mail, radi Vám pomôžeme.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk