TikTok FEIT
English Ukraine

Informácie pre končiace ročníky FEIT UNIZA

Usmernenie dekana č. 1/2023

 

pre odovzdávanie záverečných bakalárskych a diplomových prác na FEIT UNIZA
v akademickom roku 2022/23

 

Pre odovzdanie záverečných prác stanovujem na FEIT nasledovné rámcové pokyny:

 1. Zásady vypracovania záverečných prác, formálne náležitosti a spôsob kontroly originality vychádzajú z platného Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní a riadia sa Smernicou č. 215 o záverečných prácach, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline, Metodickým usmernením č.3 /2022 k Smernici č. 215 jeho prílohami“. Pri vypracovávaní je odporúčaná šablóna podľa uvedeného metodického usmernenia, resp. dostupná na webe fakulty v sekcii záverečné práce. Predná strana záverečnej práce musí obsahovať všetky relevantné informácie o záverečnej práci podľa predpísaného vzoru.
 2. Pri vypracovávaní záverečnej práce je študent povinný rešpektovať autorské práva a zodpovedá za originalitu záverečnej práce. Práca musí byť vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi a nesmie porušiť autorské práva iných autorov. Autor sa pri vypracovávaní záverečnej práce riadi zásadami uvedenými v Smernici č.207 Etický kódex Žilinskej univerzity v Žiline a je si vedomý prípadných následkov pri nerešpektovaní uvedených zásad.
 3. Odovzdanie záverečnej práce sa v akademickom roku 2022/23 bude realizovať elektronicky bez nutnosti fyzickej účasti študenta prostredníctvom nasledujúcich krokov:
  • Študent vloží elektronickú verziu záverečnej práce (vrátane všetkých príloh) do systému evidencie záverečných prác Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len do EZP) do termínu stanoveného Akademickým kalendárom FEIT pre akademický rok 2022/23 pre odovzdávanie záverečnej práce (odovzdanie bakalárskej práce do 16.5.2023, odovzdanie diplomovej práce do 2.5.2023).
  • Pri nahratí práce do EZP študent vyplní Licenčnú zmluvu o použití školského diela, ktorú následne vygeneruje systém EZP a podľa pokynov príslušnej katedry ju v listinnej podobe doručí tajomníkovi štátnicovej komisie alebo inej katedrou poverenej osobe. Rovnako doručí aj Potvrdenie o vložení práce do systému EZP,  Prihlášku na štátnu skúšku a originál Zadania záverečnej práce, ktorý sa dodatočne vloží do jednej tlačenej verzie jeho záverečnej práce. V prípade, že záverečná práca alebo jej časť bola pred vložením do EZP publikovaná ako periodická alebo neperiodická publikácia, odovzdá aj Čestné vyhlásenie o publikovaní záverečnej práce.
  • Zároveň s nahratím záverečnej práce do EZP študent zašle požiadavku na zhotovenie 2 kusov tlačenej verzie svojej záverečnej práce do EDISu elektronicky (v ten istý deň), čím sa bude práca považovať za odovzdanú. Študent zodpovedá za to, že verzia zaslaná do EDISu bude totožná s verziou nahratou do EZP.

   • V akademickom roku 2022/23 EDIS prijíma objednávky od študentov UNIZA na väzbu a tlač záverečných prác výhradne elektronicky prostredníctvom on-line objednávkového systému: EDIS - Objednávkový systém záverečných prác (uniza.sk).
   • Študent si objedná mäkkú väzbu na bakalársku záverečnú prácu alebo väzbu v tvrdých doskách na diplomovú záverečnú prácu v novom dizajne UNIZA. Pri objednávaní v EDISe postupuje študent v zmysle pokynov EDISu, vyplní povinné údaje o záverečnej práci, ktoré budú uvedené na obale záverečnej práce vo farbách FEIT (vrátane jej evidenčného čísla). Zároveň môže do objednávkového systému nahrať aj vnútro práce vrátane skenu originálu zadania. Nie je potrebné mať v práci zviazaný originál zadania.
   • Tlač vnútra záverečnej práce je možné si objednať v čiernobielom (čb), farebnom (fb) alebo kombinovanom vyhotovení. Kombinovaná tlač bude počítaná podľa skutočného počtu čb. a fb. strán podľa počítadiel tlačiarenských zariadení. Študent dostane informáciu o cene tlače a väzby záverečnej práce ihneď po vytlačení práce, aby svoju objednávku mohol včas uhradiť – spravidla do 2 pracovných dní po zadaní objednávky. Nie je možné si zadať objednávku tlače vnútra práce samostatne, len spoločne s objednaním väzby práce.
   • Študent si zároveň bude môcť objednať aj napálenie a potlač CD/DVD alebo nahratie súborov na mni USB (súbory väčšieho rozsahu) ako voliteľnú službu. V prípade potreby napálenia dodatočných súborov (okrem nahratého vnútra práce) bude možné poslať zazipované súbory e-mailom, príp. cez úschovňu na mailovú adresu: grafik@uniza.sk
   • V prípade, ak študent nebude mať záujem využiť službu tlače vnútra práce v EDISe, vytlačené vnútro práce bude možné doručiť do EDISu osobne. Podklady je potrebné riadne označiť menom, fakultou a oddeliť jednotlivé sady (napr. v obálke, preloženým listom papiera a pod.). EDIS neprijíma pokrčené, zvlnené či inak poškodené strany.
   • Študent v on-line objednávkovom systéme zaplatí väzbu a tlač záverečnej práce prostredníctvom aplikácie eMANY (https://emany.uniza.sk/). Platbu je potrebné vykonať výhradne zo svojho účtu eMANY. Najrýchlejším spôsobom dobitia kreditu je platba prostredníctvom aplikácie VIAMO, príp. platobnou bránou. Neuhradené objednávky nebudú expedované. Štandardná doba na spracovanie objednávky väzby a tlače záverečnej práce je 5 pracovných dní od zadania kompletnej objednávky.
   • Pred zadaním objednávky odporúčame si dôkladne preštudovať návod na zadanie objednávky na stránke objednávkového systému - „Ako na to“ a „Najčastejšie otázky“, príp. svoje otázky môžete smerovať na mailovú adresu (tlacdiplomovky@uniza.sk).
   • Po realizácii tlače a väzby záverečnej práce EDIS prostredníctvom internej pošty doručí záverečné práce na Referát pre vzdelávanie FEIT Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý zabezpečí doručenie záverečných prác na príslušnú katedru poverenej osobe.
   • Jeden výtlačok záverečnej práce z objednávaných dvoch výtlačkov bude určený na archiváciu na Žilinskej univerzite v Žiline, druhý výtlačok bude študentovi vrátený po vykonaní štátnej skúšky. V prípade, ak si študent objedná viac ako 2 ks záverečnej práce, prevezme si tieto ďalšie záverečné práce na príslušnej katedre, ktorá zabezpečuje štátne skúšky.
 4. Pre každú záverečnú prácu budú v EZP určení vedúci a oponent záverečnej práce, ktorí si za účelom vypracovania posudku záverečnú prácu z EZP stiahnu, alebo im bude práca poverenou osobou katedry doručená v tlačenej verzii, alebo poslaná elektronicky.
 5. Posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce musia byť vložené do EZP najneskôr 3 pracovné dni pred konaním štátnej skúšky, aby mal študent posudky k dispozícií v EZP a mohol ich vziať na vedomie. Podpísané posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce budú zaslané v listinnej podobe) tajomníkovi štátnicovej komisie, alebo inej poverenej osobe do stanoveného termínu.

Katedry zabezpečujúce jednotlivé študijné programy a ich špecializácie zverejnia upresnenie tohto rámcového pokynu pre študentov končiacich ročníkov na svojich webových stránkach.

 

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

dekan

Tento pokyn nadobúda platnosť  31.3.2023

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk