English Ukraine

Informácie pre končiace ročníky FEIT UNIZA

KONTROLA ŠTÚDIA

 • kontrola štúdia bude prebiehať dištančne, bez Vašej prítomnosti,
 • kontrola štúdia pre bakalárov bude 17.5.2021, pre inžinierov 3.5.2021,
 • ku kontrole štúdia musíte mať v systéme zapísané všetky známky, preto si to dôkladne kontrolujte,
 • po kontrole štúdia budete mať v systéme študijný stav „uzavretie posledného ročníka“, čo znamená, že ste z hľadiska vykonaných skúšok prešli kontrolou štúdia (bude pre Vás sprístupnené až po kontrole štúdia),
 • v prípade, že neprejdete kontrolou štúdia a môžete pokračovať v nadštandardnej dĺžke štúdia (neprenášate si predmety viac ako 2x), nepotrebujete písať žiadosti o nadštandardnú dĺžku štúdia. V septembri sa prídete zapísať podľa harmonogramu zápisov pre konkrétny ročník/program. Skutočnosť, že budete študovať v nadštandardnej dĺžke štúdia nám oznámte bezodkladne na studref@feit.uniza.sk ,
 • po zápise do nadštandardnej dĺžky štúdia Vám bude vyrubené školné v súlade so Smernicou 116 UNIZA článok 3, odstavec 1,
 • v prípade, že nespĺňate podmienky na zápis do nadštandardnej dĺžky štúdia, ste povinný písomne požiadať o ukončenie štúdia (mailom na studref@feit.uniza.sk ) najneskôr ku dňu kontroly štúdia,
 • v prípade, že musíte štúdium ukončiť, môžete si podať novú prihlášku na štúdium (v súlade s podmienkami prijatia pre akademický rok 2021/2022 pre prvý stupeň štúdia do 30.4.2021 elektronickou prihláškou) a po prijatí môžete požiadať o uznanie už vykonaných skúšok a zápis do vyššieho ročníka štúdia.

ŠTÁTNE SKÚŠKY V RIADNOM TERMÍNE

 • štátne skúšky budú prebiehať prezenčnou formou pred komisiou v priestoroch FEIT UNIZA,
 • u zahraničných študentov bude individuálne zvážená možnosť dištančnej formy štátnej skúšky,
 • predbežný termín štátnych skúšok: 31.5.2021 až 10.6.2021 pre obidva stupne štúdia,
 • presné pokyny týkajúce sa hygienických opatrení pre zabezpečenie samotného priebehu štátnej skúšky Vám budú oznámené dostatočne včas, na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a vedenia UNIZA,
 • presný harmonogram štátnych skúšok Vám bude zaslaný po kontrole štúdia, ktorá je pre bakalársky stupeň 17.5.2021 a pre inžiniersky stupeň 3.5.2021,
 • v prípade, že viete, že nepôjdete na štátnu skúšku z dôvodu neodovzdania záverečnej práce, informujte nás o tom bezodkladne mailom na studref@feit.uniza.sk .

Ďalšie podrobnejšie informácie tu budeme pridávať akutálne.

Ak sme v texte nezodpovedali na všetky vaše prípadné otázky, píšte na náš mail, radi Vám pomôžeme.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. / +421 41 513 2119 / mariana.benova@feit.uniza.sk