Rozhodnutie dekana č. 6/2023, pre študentov, ktorí žiadajú o uznanie vykonaných skúšok z predchádzajúceho štúdia

Študenti FEIT môžu požiadať o uznanie vykonaných skúšok z predchádzajúceho štúdia do 29.09.2023.

Žiadosť sa podáva elektronicky (studref@feit.uniza.sk) za predpokladu, že si nechávate uznávať skúšky vykonané na FEIT.

Uznávanie vykonaných skúšok z iných fakúlt UNIZA, resp. iných univerzít, je potrebné predložiť v písomnej forme (žiadosť o uznanie, potvrdený výpis z predchádzajúcej školy, anotácie predmetov).

Výber a zápis povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov  (vrátane počtu kreditov) odsúhlasia na katedre s príslušným  študijným poradcom.

Zápis uznaných vykonaných skúšok z predchádzajúceho štúdia v AIVS referát pre vzdelávanie uskutoční do 5.10.2023.

Touto vyhláškou sa ruší Vyhláška dekana č.3/2022.

                                                                                                                              prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan FEIT