Rozhodnutie dekana č. 1/2023

upresnenie získavania dostatočného počtu kreditov na riadne ukončenie štúdia na FEIT.

Na riadne skončenie štúdia

  • v bakalárskom študijnom programe je potrebné získať minimálne 180 kreditov,
  • v inžinierskom študijnom programe 120 kreditov,

pričom maximálne 5 % kreditov môže byť získaných z výberových predmetov, ak nie je v akreditačnom spise študijného programu uvedené inak.

Rozhodnutie nadobúda platnosť akademickým rokom 2023/2024.

                                                                                                                                                                     prof.Ing. Pavol Špánik, PhD.,
dekan