Rozhodnutie dekana č. 5/2023

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií
Žilinskej univerzity v Žiline

udeľuje dňa 26. apríla 2023 v čase od 12.00 h

d e k a n s k é    v o ľ n o

pre všetkých študentov dennej formy štúdia Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline z dôvodu konania

Jarných hier elektrikárov.

                                                                                                                                                                                                                     prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.                                                                                                            dekan