Rozhodnutie dekana č. 7/2023

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií
Žilinskej univerzity v Žiline

udeľuje dňa 27. septembra 2023 v čase od 09.00 h – 13:00h

d e k a n s k é    v o ľ n o

pre všetkých študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline z dôvodu konania

stretnutia dekana fakulty s prvákmi.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan