PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM DO 13. AUGUSTA

Do 13. augusta 2021 je možnosť podať si prihlášku na inžinierske štúdium na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline v rámci 2. kole prijímacieho konania pre akademický rok 2021/2022 v študijných programoch:

 • biomedicínske inžinierstvo (elektrotechnika – študijný odbor)
 • elektroenergetika (elektrotechnika)
 • elektrické pohony (elektrotechnika)
 • fotonika (elektrotechnika)
 • riadenie procesov (kybernetika)
 • telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo (informatika)
 • multimediálne inžinierstvo (informatika)
 • výkonové elektronické systémy (elektrotechnika)

Prijímacie konanie sa uskutoční 18.8.2021.

DÔLEŽITÉ K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK!!!

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Ďalšie podmienky prijatia

1. Bez prijímacej skúšky

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok, ak dosiahli na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom študijnom odbore (elektrotechnika, kybernetika a informatika) hodnotu váženého študijného priemeru maximálne 2,00 vrátane. V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzača. Ostatní uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku.

2. Prijímacia skúška

Uchádzači o štúdium, ktorí dosiahli na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom študijnom odbore (elektrotechnika, kybernetika a informatika) hodnotu váženého študijného priemeru vyššiu než 2,00, alebo nie sú absolventmi rovnakého študijného odboru, absolvujú prijímaciu skúšku pozostávajúcu z písomného testu. Test je zostavený z tematických okruhov v tom študijnom odbore (programe/špecializácii) na FEIT UNIZA, na ktorý nadväzuje daný inžiniersky študijný program (špecializácia). Minimálna úspešnosť absolvovania testu sa vyžaduje aspoň na 40 %.

Kompletné informácie o možnostiach štúdia nájdete na webe FEIT v sekcii Uchádzači – Inžinierske štúdium.

Prihlášku je potrebné podať elektronicky. Viac informácií nájdete na webe FEIT . Súčasťou prihlášky sú prílohy:

 • životopis,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • údaje o výsledkoch predchádzajúceho štúdia:
  • pre uchádzačov, ktorí boli alebo sú študentmi bakalárskeho štúdia na FEIT UNIZA, doplní údaje k prihláške na 2. stupeň štúdia Referát pre vzdelávanie FEIT UNIZA,
  • ostatní uchádzači priložia k prihláške výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala; do termínu prijímacieho konania predložia poštou alebo elektronicky ešte kópie dokladov o ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu).

Prihlášku nemusíte posielať poštou – akceptujeme podanie prihlášky elektronicky. Prihlášku Ti skontrolujeme a v prípade nezrovnalostí Ťa oslovíme e-mailom.

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať

Nenechávaj si to na poslednú chvíľu, buď smart, podaj si prihlášku a príď študovať na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií! Nie si rozhodnutý? Pozri si zaujímavosti zo života na fakulte na našom youtube kanáli

Možno vás zaujíma aj: PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM DO 13. AUGUSTA