Výsledok volieb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií

Dňa 25. 5. 2023 prebehli na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií voľby do AS FEIT pre nasledujúce mandátne obdobie 2023-2027. V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu
Fakulty elektrotechniky a informačných technológií
podľa Článku 6 ods. (1) a (2) oznamujem výsledok volieb.

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., v.r.
(predseda AS FEIT)