Študentská vedecko-odborná súťaž ŠVOS

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA, v spolupráci s Československou sekciou IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž

ŠVOS,

ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch:

  • 13. 2023 – 17. 3. 2023 pre doktorandský stupeň,
  • 23. 2023 – 31. 3. 2023 pre bakalársky a inžiniersky stupeň,

 v týchto oblastiach výskumu:

  • elektrotechnika, mechatronika, autotronika, výkonová elektronika a elektroenergetika,
  • informatické vedy, automatizácia a informačno-komunikačné technológie,
  • biomedicínske inžinierstvo,
  • elektrotechnológie a materiály.

V jednotlivých stupňoch štúdia budú ocenené prvé tri miesta nasledovne:

  • 1. miesto       300€
  • 2. miesto       200€
  • 3. miesto        100€

Víťazi doktorandského stupňa štúdia sa môžu navyše zúčastniť medzinárodnej študentskej konferencie POSTER 2023 v Prahe.

Ďalšie pokyny a presný termín súťaže nájdete priebežne na internetovej stránke fakulty.

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., v.r.
garant súťaže