VÝZVY NA PODÁVANIE PROJEKTOV NA PODPORU MVP A VP

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s Metodickým usmernením č. 9/2020 v znení dodatku č. 1 Žilinskej univerzity v Žiline (MU UNIZA č. 9/2020) vyhlasuje dňa 16.12.2021 výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov na podporu mladých vedeckých pracovníkov (MVP) a výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov na podporu vedeckých pracovníkov (VP).

Výzva na podávanie projektov pre mladých vedeckých pracovníkov fakulty č.1/2021/FEITI/MVP

  • Text výzvy 
  • Dátum vyhlásenia výzvy: 16.12.2021
  • Dátum ukončenia podávania návrhov projektov: 16.1.2022
  • Termín zverejnenia výsledkov hodnotenia projektov: 31.1.2022
  • Predpokladaný začiatok riešenia projektov: 1.2.2022

Výzva na podávanie projektov pre vedeckých pracovníkov fakulty č.1/2021/FEIT/VP

Pomocné súbory:

ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia č. 9/2020 k využívaniu prostriedkov z fondov na podporu vedy a výskumu na UNIZA zo dňa 10.11.2020

Pomôcka pre vytvorenie rozpočtu pri návrhu projektu MVP 

Pomôcka pre vytvorenie rozpočtu pri návrhu projektu VP 

Vyhodnotenie projektov MVP