Informácie o záverečných prácach a štátnych skúškach pre končiacich študentov

V zmysle usmernenia dekana č. 3/2020 zverejnili katedry pokyny pre odovzdávanie záverečných prác pre akademický rok 2019/2020.

Pozrite si prosím webové stránky katedry, na ktorej budete robiť štátnice. Rámcový pokyn nájdete tu.
Pokyny pre kontrolu štúdia a štátne skúšky v riadnom i náhradnom termíne nájdete na stránke Záver štúdia.

Harmonogram štátnych skúšok na FEIT UNIZA nájdete tu.