English Ukraine

Rámcové pokyny pre odovzdávanie záverečných prác pre AR 2019/2020

V zmysle Príkazu rektora č. 7/2020 a Dodatku č. 1 k Príkazu rektora 7/2020 pre odovzdanie záverečných prác stanovujem nasledovné rámcové pokyny:

 • Zásady vypracovania záverečných prác, formálne náležitosti a spôsob kontroly originality vychádzajú z platného Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní a riadia sa Smernicou č. 103 o záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline.
 • Pre akademický rok 2019/2020 bude akceptovaná aj skenovaná verzia zadania záverečnej práce namiesto originálu zadania.
 • Študent vloží elektronickú verziu záverečnej práce (vrátane všetkých príloh) do systému evidencie záverečných prác Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len EZP) do termínu stanoveného krízovým Akademickým kalendárom FEIT pre 2019/2020 (https://feit.uniza.sk/studenti/akademicky-kalendar/).
 • Po nahratí záverečnej práce do EZP študent zašle požiadavku na zhotovenie 2 kusov tlačenej verzie svojej záverečnej práce do EDISu prostredníctvom on-line objednávkového systému dostupného na linku http://tlacdiplomovky.uniza.sk do termínu stanoveného krízovým Akademickým kalendárom FEIT pre 2019/2020 pre odovzdanie záverečnej práce, čím sa bude práca považovať za odovzdanú. Študent zodpovedá za to, že verzia zaslaná do EDISu bude totožná s verziou nahratou do EZP.
 • V akademickom roku 2019/2020 bude EDIS prijímať objednávky od študentov UNIZA na väzbu a tlač záverečných prác len elektronicky prostredníctvom on-line objednávkového systému, pričom bude realizovaná len mäkká lepená väzba záverečných prác V2, ktorá plne vyhovuje požiadavkám legislatívy na nerozoberateľnosť. Pri objednávaní v EDISe postupuje študent v zmysle pokynov EDISu a platného cenníku.
 • Študent v on-line objednávkovom systéme zaplatí väzbu a tlač záverečnej práce prostredníctvom elektronickej peňaženky UNIZA eMANY. Minimálna doba na spracovanie objednávky väzby a tlače záverečnej práce je 7 pracovných dní. Doba na spracovanie objednávky začne plynúť po úhrade objednávky.
 • Študent zodpovedá za včasné objednanie, vloženie záverečnej práce pre tlač a väzbu, ako aj úhradu platby za služby EDIS-u. Objednanie tlačenej verzie odporúčame študentom čím skôr po nahratí elektronickej verzie.
 • Študent môže kontaktovať EDIS prostredníctvom mailovej adresy tlacdiplomovky@uniza.sk a mobilného telefónneho čísla 0917 210 671.
 • Po realizácii tlače a väzby záverečnej práce EDIS prostredníctvom internej pošty zabezpečí doručenie záverečných prác na Referát pre vzdelávanie FEIT UNIZA, ktorý zabezpečí doručenie záverečných prác na príslušnú katedru poverenej osobe. V prípade, ak si študent objedná viac ako 2 ks záverečnej práce, prevezme si tieto zvyšné zviazané záverečné práce na príslušnej katedre.
 • V prípade, že EDIS nebude záverečné práce tlačiť a viazať, bude postačovať len elektronická verzia záverečnej práce nahraná do EZP. O tejto skutočnosti budú študenti včas informovaní.
 • Po nahratí práce do EZP študent vyplní a podpíše licenčnú zmluvu, ktorú následne naskenuje a pošle vedúcemu záverečnej práce alebo inej katedrou poverenej osobe.
 • Pre každú záverečnú prácu budú v EZP zadaní vedúci a oponent práce, ktorí si za účelom vypracovania posudku záverečnú prácu z EZP stiahnu, alebo im bude práca poverenou osobou poslaná elektronicky.
 • Posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce musia byť vložené do EZP najneskôr 3 pracovné dni pred konaním štátnej skúšky, aby mal študent posudky k dispozícií v EZP a mohol si ich prečítať.
 • Podpísané posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce budú zaslané v elektronickej forme (naskenovaný PDF súbor) ako i v listinnej podobe (môžu byť aj neskôr – doložia sa do spisu) tajomníkovi štátnicovej komisie, alebo inej poverenej osobe, do stanoveného termínu.

 

Profilové katedry na svojich webových stránkach zverejnia upresnenie tohto rámcového pokynu pre študentov končiacich svoje štúdium v študijných programoch zabezpečovaných príslušnou katedrou.