Aktuálne informácie k výučbe na FEIT

Zabezpečenie dištančnej výučby na FEIT sa bude riadiť aktuálnym Príkazom rektora č. 7/2020. Vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií v SR sa však môžu v ňom uvedené termíny ešte zmeniť, o čom budeme všetkých dotknutých včas informovať mailom a na web stránke fakulty. K spresneniu realizácie odovzdania záverečných prác končiacich ročníkov a priebehu štátnic bude v zmysle tohto príkazu vypracované fakultné usmernenie.


Príloha: Príkaz rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra AR 2019/2020 na UNIZA