POZVÁNKA

na zasadnutie Volebného zhromaždenia pre voľbu uchádzača na funkciu dekana Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční 17.04.2024 od 13:00 hod. v Aule Datalan.

Program:

  1. 1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. 2. Priebeh volieb uchádzača na obsadenie funkcie dekana FEIT.
  3. 3. Verejné vypočutie uchádzačov na obsadenie funkcie dekana FEIT.
  4. 4. Voľba uchádzača na obsadenie funkcie dekana FEIT.
  5. 5. Rôzne.

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., v.r.
predseda AS FEIT UNIZA