Rozhodnutie dekana č.9/2023

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

udeľuje

dekanské voľno

dňa 15.11.2023 od 12:00h do 15:00h
študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia
z dôvodu konania imatrikulácií.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan FEIT