Prospechové štipendiá

Milí študenti, oznamujeme Vám, že na našej web stránke FEIT a na nástenke v priestoroch pri Referáte pre vzdelávanie (BD125) sú zverejnené zoznamy podľa osobných čísiel študentov (GDPR), ktorým bolo pridelené prospechové štipendium.

Vážený študijný priemer pre pridelenie prospechového štipendia:
– Bakalársky stupeň 1.6639/60 kreditov
(vyššia suma je 762 eur, nižšia 555 eur)
– Inžiniersky stupeň 1.1210/60 kreditov
(vyššia suma je 750 eur, nižšia 417 eur)

Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené prospechové štipendium, že číslo osobného účtu sú povinní si zadať /skontrolovať v systéme Vzdelávanie najneskôr do 27.10.2023, po tomto termíne budú zo zoznamu vyradení.