2. kolo prijímacieho konania –  2023/2024

BAKALÁRSKE  ŠTÚDIUM

Informácia o možnosti štúdia – 2. kolo

Termín podania prihlášky:                           do 21. 7. 2023
Termín prijímacieho konania:                     11. 8. 2023

Plánovaný počet prijatých uchádzačov:      50

Študijné programy, na ktoré je možné sa prihlásiť:

 • automatizácia – denná forma
 • biomedicínske inžinierstvo – denná forma
 • elektrotechnika – denná forma
 • elektrooptika – denná forma
 • komunikačno informačné technológie – denná forma

Podmienky Prijatia a forma prijímacieho konania sú rovnaké ako v 1. kole.

Prihlášky sa podávajú elektronicky

https://feit.uniza.sk/elektronicka-prihlaska/

Povinné prílohy

 • kópia maturitného vysvedčenia
 • kópia vysvedčenia zo 4. ročníka
 • životopis
 • doklad o zaplatení poplatku

INŽINIERSKE  ŠTÚDIUM

Informácia o možnosti štúdia – 2. kolo

Termín podania prihlášky:                           do 28. 7. 2023
Termín prijímacieho konania:                     18. 8. 2023

Plánovaný počet prijatých uchádzačov:      50

Študijné programy, na ktoré je možné sa prihlásiť:

 • biomedicínske inžinierstvo – denná forma
 • fotonika denná forma
 • riadenie procesov – denná forma
 • telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo – denná forma
 • výkonové elektronické systémy  v špecializácii:
  autotronika  – denná forma 
  výkonová elektronika – denná forma 

Na študijné programy multimediálne inžinierstvo a výkonové elektronické systémy v špecializáciách elektroenergetika a elektrické pohony a trakcia sa druhé kolo prijímacieho konania  N E O T V Á R A.

Podmienky Prijatia a forma prijímacieho konania sú rovnaké ako v 1. kole.

Prihlášky sa podávajú elektronicky

https://feit.uniza.sk/elektronicka-prihlaska/