Usmernenie dekana č. 2/2023

k zápisom do akademického roka 2023/2024.

Vzhľadom k aktuálnym počtom študentov na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií UNIZA stanovujem pre akademický rok 2023/2024 možnosť zapísať študentov s počtom získaných kreditov minimálne 35.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan