ROZHODNUTIE REKTORA č.  7/2023

o udelení rektorského voľna

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Účelom vydania tohto rozhodnutia je udelenie rektorského voľna študentom Žilinskej univerzity v Žiline.

Článok 2
Predmet rozhodnutia rektora

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom Žilinskej univerzity v Žiline rektorské voľno

dňa  11. apríla 2023 v súvislosti s Veľkonočnými sviatkami.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

Rozhodnutie rektora nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť dňom jeho zverejnenia.

V Žiline dňa  27.3.2023

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.,
rektor