Rozhodnutie dekana č. 3/2022

pre študentov, ktorí pre akademický rok 2022/2023 žiadajú o uznanie vykonaných skúšok z predchádzajúceho štúdia.


Študenti FEIT môžu požiadať o uznanie vykonaných skúšok z predchádzajúceho štúdia do 23.09.2022.

Žiadosť sa podáva elektronicky (studref@feit.uniza.sk) za predpokladu, že si nechávate uznávať skúšky vykonané na FEIT.

Uznávanie vykonaných skúšok z iných fakúlt UNIZA, resp. iných univerzít, je potrebné predložiť v písomnej forme (žiadosť o uznanie, potvrdený výpis z predchádzajúcej školy, anotácie predmetov).

Výber a zápis povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov  (vrátane počtu kreditov) odsúhlasia na katedre s príslušným  študijným poradcom.

Zápis uznaných vykonaných skúšok z predchádzajúceho štúdia v AIVS referát pre vzdelávanie uskutoční do 30.9.2022.

Touto vyhláškou sa ruší Vyhláška dekana č.4/2021.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan