2. kolo prijímacieho konania –  2022/2023

BAKALÁRSKE  ŠTÚDIUM

Informácia o možnosti štúdia – 2. kolo

Termín podania prihlášky: do 28. 7. 2022
Termín prijímacieho konania: 12. 8. 2022

Plánovaný počet prijatých uchádzačov: 100

Študijné programy, na ktoré je možné sa prihlásiť:

automatizácia – denná forma
biomedicínske inžinierstvo – denná forma
elektrotechnika – denná forma
elektrooptika – denná forma
komunikačno informačné technológie – denná forma

Podmienky Prijatia a forma prijímacieho konania sú rovnaké ako v 1. kole.

Prihlášky sa podávajú elektronicky

https://feit.uniza.sk/elektronicka-prihlaska/

Povinné prílohy

  • kópia maturitného vysvedčenia
  • kópia vysvedčenia zo 4. ročníka
  • životopis
  • doklad o zaplatení poplatku