VYHLÁSENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

V zmysle článku 4 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA“) predseda AS UNIZA vyhlasuje

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DVOCH ČLENOV
ŠTUDENTSKEJ ČASTI
AKADEMICKÉHO SENÁTU
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
NA FAKULTE ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ UNIZA

SPÔSOB USKUTOČNENIA DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO AS UNIZA

Voľby členov študentskej časti AS UNIZA sú upravené vo vnútornom predpise Žilinskej univerzity v Žiline Zásady volieb do AS UNIZA.

V zmysle čl. 6 ods. 1 Zásad volieb do AS UNIZA Návrhy kandidátov na zástupcov študentskej časti akademickej obce fakulty sa podávajú písomne príslušnej miestnej volebnej komisii. Písomný návrh kandidáta na člena AS UNIZA môže miestnej volebnej komisii podať iba člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce fakulty.  V zmysle čl. 10 ods. 4 je možné  návrhy na kandidátov podávať aj prostredníctvom elektronickej pošty.

Po uplynutí lehoty na odovzdanie návrhov si miestna volebná komisia vyžiada písomný súhlas všetkých navrhovaných kandidátov a zostaví výslednú kandidátnu listinu. Kandidáti po odsúhlasení kandidatúry doručia miestnej volebnej komisii bezodkladne stručnú životopisnú a profesijnú charakteristiku.

Voľby sa uskutočnia online prostredníctvom MS Teams. Člen študentskej časti akademickej obce fakulty môže vykonať voľbu po prihlásení sa do systému MS Teams, kde mu bude sprístupnený volebný lístok formou formulára. Následne na hlasovacom lístku označí svoju voľbu. Každý člen študentskej časti akademickej obcefakulty môže voliť najviac dvoch kandidátov zo študentskej časti akademickej obce fakulty. Ak zakrúžkuje viac kandidátov alebo nezakrúžkuje žiadneho, hlasovací lístok je neplatný.

Miestna volebná komisia určí poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov a členmi študentskej časti AS UNIZA sa stávajú kandidáti podľa určeného poradia.

ZOZNAM ČLENOV MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE
PRE DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AS UNIZA

  • Doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. (daniel.kacik@feit.uniza.sk)
  • Doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (roman.jarina@feit.uniza.sk)
  • Ing. Lucia Čarnecká (lucia.carnecka@feit.uniza.sk)

MIESTO KONANIA VOLIEB: online prostredníctvom MS TEAMS

ČASOVÝ HARMONOGRAM DOPLŇUJÚCICH VOLIEB
ČLENA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS UNIZA NA FEIT UNIZA

DátumÚkonZodpovednýPoznámka
14.10. 2021Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UNIZA a zverejnenie vyhláseniamiestna volebná komisiaZverejnenie vyhlásenia volieb na intranete UNIZA a na FEIT UNIZA.
 22.10. 2021Odovzdávanie návrhov kandidátov na člena   študentskej časti AS UNIZA za FEIT UNIZAmiestna volebná komisiaNávrhy sa odovzdávajú členom miestnej volebnej komisie najneskôr do 22.10 2021 do 14.00 hod.
25.10. 2021Vyžiadanie písomných súhlasov s kandidatúrou, odovzdanie stručnej životopisnej a profesijnej charakteristiky kandidátov, zostavenie kandidátnej listiny pre doplňujúce voľby do AS UNIZA a ich zverejneniemiestna volebná komisiaKandidátna listina a stručná životopisná a profesijná charakteristika budú vyvesené na intranete UNIZA a na FEIT UNIZA.      
29.10. 2021Voľby  dvoch členov študentskej časti AS UNIZA za   FEIT UNIZAmiestna volebná komisiaOd 8.00 hod. do 16.00 hod.  
3.11. 2021Vypracovanie zápisu o priebehu a výsledku volieb. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do  študentskej časti AS UNIZA za   FEIT UNIZAmiestna volebná komisiaVýsledky volieb budú vyhlásené do 14.00 hod.

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., v. r.
podpredseda AS UNIZA