Rozhodnutie dekana č. 3/2021

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií 
Žilinskej univerzity v Žiline

nariaďuje

pre študentov 2. a 3. ročníka  bakalárskeho štúdia študijných programov

multimediálne technológie,
komunikačné a informačné technológie,

pre študentov 1. a 2. ročníka  inžinierskeho štúdia študijných programov

multimediálne inžinierstvo,

d i š t a n č n ú   formu vzdelávania

podľa platného rozvrhu v čase od 27.9.2021 do odvolania, vzhľadom k pretrvávajúcej rekonštrukcii budovy BD.

O zmene formy vzdelávania na prezenčnú Vás budeme informovať v dostatočnom predstihu, predpokladáme, že to bude v mesiaci október .2021.

Dištančná forma vzdelávania sa netýka študentov 1. ročníka študijných programov multimediálne technológie a komunikačné a informačné technológie.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan