OZNÁMENIE o konaní obhajoby dizertačnej práce, Ing. Zuzana JUDÁKOVÁ

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing.  Zuzana JUDÁKOVÁ

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA

24. augusta 2020 o 09:00h

Téma dizertačnej práce : Vybrané biologické účinky nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa
Študijný odbor :
  elektrotechnika
Študijný program: teoretická elektrotechnika

Oponenti dizertačnej práce :

  • prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.                                                                      ZČU Plzeň
  • prof. Ing. Aleš Richter, CSc.                                                                    TU Liberec
  • doc. Ing. Milan Smetana, PhD.                                                              UNIZA

Dizertačná práca je záujemcom k dispozícií na Referáte pre vzdelávanie FEIT UNIZA, Veľký diel AB 314.

Očakávame Vaše názory, návrhy, pripomienky, prípadne odporúčania z hľadiska možnosti realizácie a využitia výsledkov, ktoré prosím doručiť na uvedenú adresu, alebo ich môžete osobne predniesť na obhajobe.

               Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan fakulty