OZNÁMENIE o konaní obhajoby dizertačnej práce, Ing. Martin JAKUBÍK

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií  Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing.  Martin JAKUBÍK

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií.

25.8.2021 o 9:00h

o Téma dizertačnej práce : Parametrický predikčný model odhadujúci audio kvalitu vnímanú koncovým používateľom broadcastových a webcastových služieb

Študijný odbor :  informatika
Študijný program: telekomunikácie

Oponenti dizertačnej práce :

  • prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.                                                        VUT Brno
  • prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.                                                                      ČVUT Praha
  • prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.                                                          VŠB TU Ostrava               

Dizertačná práca je záujemcom k dispozícií na Referáte pre vzdelávanie FEIT UNIZA, Veľký diel AB 314.

Očakávame Vaše názory, návrhy, pripomienky, prípadne odporúčania z hľadiska možnosti realizácie a využitia výsledkov, ktoré prosím doručiť na uvedenú adresu, alebo ich môžete osobne predniesť na obhajobe.

               Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan fakulty