OZNÁMENIE o konaní obhajoby dizertačnej práce, Ing. Marián TOMAŠOV

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií  Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing.  Marián TOMAŠOV

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, v miestnosti č. BB 218

23.8.2021 o 09:00 h

Téma dizertačnej práce : Analýza využitia umelej zotrvačnosti decentralizovanej výroby

Študijný odbor :  elektrotechnika
Študijný program: elektroenergetika

Oponenti dizertačnej práce :

  • Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
  • doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
  • prof. Ing. Juraj Altus, PhD.                       

Dizertačná práca je záujemcom k dispozícií na Referáte pre vzdelávanie FEIT UNIZA, Veľký diel AB 314.

Očakávame Vaše názory, návrhy, pripomienky, prípadne odporúčania z hľadiska možnosti realizácie a využitia výsledkov, ktoré prosím doručiť na uvedenú adresu, alebo ich môžete osobne predniesť na obhajobe.

               Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
dekan fakulty