OZNÁMENIE o konaní obhajoby dizertačnej práce, Ing. Marek ŠIRANEC

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií  Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing.  Marek ŠIRANEC

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, v miestnosti č. BB 218

23.8.2021 o 11:00 h

Téma dizertačnej práce : Využitie dát z leteckého LiDARu pre pokročilú diagnostiku vonkajších elektrických vedení a ich koridorov

Študijný odbor :  elektrotechnika
Študijný program: elektroenergetika

Oponenti dizertačnej práce :

  • prof. Ing. Michal Pokorný, PhD.                                            odborník
  • doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD.                                                TU Košice
  • prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.                                             VŠB TU Ostrava

Dizertačná práca je záujemcom k dispozícií na Referáte pre vzdelávanie FEIT UNIZA, Veľký diel AB 314.

Očakávame Vaše názory, návrhy, pripomienky, prípadne odporúčania z hľadiska možnosti realizácie a využitia výsledkov, ktoré prosím doručiť na uvedenú adresu, alebo ich môžete osobne predniesť na obhajobe.

               Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. 
dekan fakulty