OZNÁMENIE o konaní obhajoby dizertačnej prác, Ing. Tadeáš BEDNÁR

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií  Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing.  Tadeáš BEDNÁR

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA

24. augusta 2020 o 11:00h

Téma dizertačnej práce : Použitie vodivých textílií na detekciu biopotenciálov

Študijný odbor :  elektrotechnika
Študijný program: teoretická elektrotechnika

Oponenti dizertačnej práce :

  • prof. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.                                           STU Bratislava
  • doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.                                                      SAV Bratislava
  • doc. Ing. Štefan Borik, PhD.                                                      UNIZA 

Dizertačná práca je záujemcom k dispozícií na Referáte pre vzdelávanie FEIT UNIZA, Veľký diel AB 314.

Očakávame Vaše názory, návrhy, pripomienky, prípadne odporúčania z hľadiska možnosti realizácie a využitia výsledkov, ktoré prosím doručiť na uvedenú adresu, alebo ich môžete osobne predniesť na obhajobe.

               Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

prof. Ing. Pavol Špánik,
dekan fakulty