OZNÁMENIE o konaní obhajoby dizertačnej práce, Ing. Štefan Kočan

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing.  Štefan KOČAN

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, v zasadacej miestnosti č. AB 117

20. 8.2021 o 09:00 h

Téma dizertačnej práce : Konštrukčný návrh elektrického stroja reluktančného typu pre vysokorýchlostné aplikácie

Študijný odbor :  elektrotechnika
Študijný program: silnoprúdová elektrotechnika

Oponenti dizertačnej práce :

  • prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD.
  • doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.
  • oc. Ing. Želmíra Ferková, CSc.               

Dizertačná práca je záujemcom k dispozícií na Referáte pre vzdelávanie FEIT UNIZA, Veľký diel AB 314.

Očakávame Vaše názory, návrhy, pripomienky, prípadne odporúčania z hľadiska možnosti realizácie a využitia výsledkov, ktoré prosím doručiť na uvedenú adresu, alebo ich môžete osobne predniesť na obhajobe.

               Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. 
dekan fakulty