OZNÁMENIE o konaní obhajoby dizertačnej práce, Ing. Michal PIPÍŠKA

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing.  Michal PIPÍŠKA

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, v zasadacej miestnosti dekanátu č. AB 117

21.6.2021 o 10:00 h

Téma dizertačnej práce : Výskum Obvodových topológií 3-f PFC

Študijný odbor :  elektrotechnika
Študijný program: silnoprúdová elektrotechnika

Oponenti dizertačnej práce :

  • prof. Ing. Pavel Záskalický, PhD.
  • prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
  • prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.                       

Dizertačná práca je záujemcom k dispozícií na Referáte pre vzdelávanie FEIT UNIZA, Veľký diel AB 314.

Očakávame Vaše názory, návrhy, pripomienky, prípadne odporúčania z hľadiska možnosti realizácie a využitia výsledkov, ktoré prosím doručiť na uvedenú adresu, alebo ich môžete osobne predniesť na obhajobe.

                Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. 
dekan fakulty