Pravidlá pre prihlasovanie sa na predmety pre akademický rok 2021/2022

Pri vyberaní predmetov z ponuky sú preferovaní študenti na základe vyhodnotenia ich celkovej úspešnosti štúdia – váženého študijného priemeru. Individuálne prípady výberu povinne voliteľných predmetov rieši študijný poradca príslušného študijného programu.

Pre každý študijný program a každý ročník (podľa rozsahu môže byť delený na semestre) sa v systéme „Vzdelávanie“ vytvorí „Prihlasovací formulár“. „Prihlasovací formulár“ bude obsahovať nasledovné položky:

 • Zoznam povinne voliteľných a výberových predmetov študenta v príslušnom študijnom programe jeho budúceho akademického roku. V poli „Kredity“ sa zobrazuje počet kreditov za jednotlivé predmety. V poli „Poč./Max.“ je zobrazený aktuálny počet prihlásených študentov a maximálny povolený počet študentov na predmete, ak je zadaný, inak nie je počet prihlásených študentov obmedzený. V zozname sa nezobrazujú povinné predmety, tie sa prideľujú študentom pri zápise do ďalšieho akademického roku.
 • Katedry môžu zadávať limity počtov študentov na predmetoch. Táto položka je prístupná len príslušnej katedre s použitím prihlasovacieho oprávnenia katedry. Katedra zadá kapacitné limity počtu študentov pre jednotlivé povinne voliteľné a výberové predmety do „Prihlasovacieho formulára“ do 5.3.2021 a je oprávnená kedykoľvek v priebehu výberu tieto limity meniť. Ak nie je zadaný limitný počet študentov na prihlásenie, študenti sa môžu prihlasovať na predmet bez obmedzenia počtu.
 • Všetky ponúkané povinne voliteľné predmety sa nachádzajú v piatich stavoch: „Ponúknutý“, „Odmietnutý“, „Odmietnutý študijným poradcom“, “Vybraný študijným poradcom“ a „Vybratý“. Jednotlivé stavy sú odlíšené farebne.
 • V piatok 5.3.2021 o 14:00 h sa vykoná vyhodnotenie celkovej úspešnosti štúdia študentov bakalárskych študijných programov 1. a 2. ročníka a 1. ročníka inžinierskeho štúdia. Za všetky nesplnené povinnosti k tomuto dátumu bude mať študent započítané hodnotenie FX. Pre každý študijný program a každý ročník sa študenti zoradia podľa celkovej úspešnosti štúdia počnúc najlepším.
 • Aktivácia  výberu  povinne  voliteľných a výberových predmetov začne  9.3.2021 o 7:00 h a skončí 11.3.2021 o 18:00 h.

Prístupové oprávnenia:

 • Študent vidí celý „Prihlasovací formulár“ a má možnosť meniť  len stavy svojich predmetov z dopredu preddefinovaného stavu „Ponúknutý“ na „Odmietnutý“ a „Vybratý“ .
 • Študijný poradca má možnosť po prihlásení sa do systému vidieť kompletný „Prihlasovací formulár“ a meniť stav ponúkaných predmetov na „Odmietnutý študijným poradcom“, resp. „Vybraný študijným poradcom“ individuálne jednotlivému študentovi podľa interných pokynov katedry (prerekvizity, zameranie študijného programu). Študijný poradca má prístup do systému počas aktívneho výberu predmetov a následne 14 dní po uzávierke výberu predmetov. Následne sa systém sprístupní v čase zápisu do ďalšieho roku štúdia podľa akademického kalendára FEIT – september 2021. Študentom len pasívne, študijnému poradcovi aktívne s možnosťou zásahu do výberu a potvrdenia zápisu vybraných predmetov a následne referátu pre vzdelávanie.
 • Po aktivácii výberu predmetov majú všetci študenti preddefinované priradenie všetkých povinne voliteľných predmetov v stave „Ponúknutý“. Ak je nastavená limitácia počtu študentov na daný predmet, napr. m, potom tento predmet má priradených len m študentov s najlepšou úspešnosťou štúdia.
 • Ak sa študent prihlási na predmet, je zaradený do poradovníka podľa doterajších študijných výsledkov. Na začiatku poradovníka sú študenti s lepšími študijnými výsledkami, na konci sú študenti s horšími študijnými výsledkami – títo sa nemusia zmestiť do obmedzeného počtu študentov, ktorý je povolený na prihlasovanie na predmet, Poradovník je viditeľný pre každý predmet zvlášť, so zvýraznenou hranicou, ktorí študenti sú ešte v rámci povoleného počtu a ktorí sú už navyše.
 • Študent môže v čase od 9.3.2021 (7:00 h) do 11.3.2021 (18:00 h) odmietnuť  priradenie predmetu alebo svoje predchádzajúce rozhodnutie zrušiť kliknutím na políčko „Prihlasovacieho formulára“ (alebo jeho inou úpravou podľa možností programu).
 • Ak študent odmietne predmet, na ktorom je nastavená kapacitná limitácia, automaticky je tento ponúknutý ďalšiemu študentovi v poradí podľa úspešnosti štúdia, pokiaľ ho tento nemá odmietnutý. To znamená, že pri predmetoch s nastaveným kapacitným limitom môže dochádzať k zmenám výberu podľa toho, s akým prospechom si študent predmet vyberá prípadne odmieta.
 • V piatok 12.3.2021 sa uzatvorí možnosť výberu predmetov a sprístupní sa pole „Zápis“. Do 15.3.2021, 18:00 h je každý študent povinný kliknutím na  pole „Zápis“ potvrdiť akceptáciu vybraných predmetov. Vybrané predmety prejdú do stavu „Vybratý“. Tento stav slúži na informovanie študenta o konečnom výbere a potvrdzuje jeho vedomosť o vybratých predmetoch.
 • Ak si študent nežiaduce predmety neodhlási, aj keď ich výber nepotvrdí, automaticky sa predpokladá ich výber a budú mu zapísané do systému. Študijný poradca má možnosť prípadné nadbytočné predmety zrušiť, čo môže vykonať  v odôvodnených prípadoch, napr. na žiadosť študenta.
 • Študent si vyberá povinne voliteľné predmety tak, aby ich absolvovaním prispel k naplneniu jadra  študijného programu. Prípadné nejasnosti pri výbere  konzultuje so študijným poradcom.
 • Zmeny vybraných predmetov budú možné len výnimočne, pri konečnom potvrdení zápisu študijným poradcom a optimálne len vzájomnou výmenou predmetov medzi dvoma študentmi.
 • Na zápis (september) príde študent s Výkazom o štúdiu (indexom) na Referát pre vzdelávanie, v ktorom bude mať zapísané všetky povinné, vybrané povinne voliteľné a výberové  predmety, ktoré plánuje absolvovať nasledujúci akademický rok, potvrdené študijným poradcom.
 • Prípadný zápis výberových predmetov z ostatných študijných programov ponúkaných Žilinskou univerzitou – resp. inými fakultami, rieši študent individuálne  so študijným poradcom, prodekanom pre vzdelávanie a referátom pre vzdelávanie  mimo tento systém.

Pravidlá na výber predmetov pre 1. ročník inžinierskeho štúdia. Študenti nastupujúci do 1. ročníka inžinierskeho štúdia budú zoradení podľa úspešnosti štúdia (vážený, prípadne ešte aj aritmetický priemer). Zoradenie sa urobí po ich osobnom zápise na štúdium v deň definovaný akademickým kalendárom (september 2021). Ihneď po zápise  sa študent prihlási do systému Vzdelávanie a vyberie si povinne voliteľné a výberové predmety. Výber konzultuje so študijným poradcom a po konzultácii so študijným poradcom si povinné aj vybrané predmety zapíše do Výkazu o štúdiu (index), čo mu svojim podpisom potvrdí študijný poradca. Inštruktáž – Pravidlá pre výber povinne voliteľných a výberových predmetov budú zverejnené na fakultnej i katedrovej web stránke.

Modul informačného systému Vzdelávanie po uzavretí prihlasovania sa v marci, resp. po uzavretí zápisu v júli, resp. septembri bude  poskytovať nasledovné súhrnné prehľady:

 – pre študijného poradcu a katedru umožní zobraziť prehľad jednotlivých ročníkov štúdia v príslušnom študijnom programe s uvedením všetkých predmetov (povinných, povinne voliteľných aj výberových) s počtom študentov jednotlivých študijných skupín prihlásených, resp. zapísaných na každý predmet,

–  prehľad pre Referát pre vzdelávanie FEIT  umožní zobraziť počty študentov pre objednávanie výučby.

Možnosť vymeniť, zrušiť, resp. zapísať nový predmet má študent len výnimočne v oprávnených prípadoch potvrdených vyučujúcimi a študijným poradcom.

Zmenu je možné uskutočniť iba v 1. týždni výučby príslušného semestra. Zmeny môžu byť limitované kapacitnými možnosťami fakulty a katedier.

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie