OZNÁMENIE o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce Ing. Juraja Machaja, PhD.

Dekan FEIT UNIZA, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že

dňa 19. marca 2021 od 10.00 hod.

sa uskutoční na FEIT UNIZA, Univerzitná 8215/1,

habilitačná  prednáška Ing. Juraja Machaja, PhD.,

výskumného pracovníka na Katedre multimédií a informačno-komunikačných technológií FEIT UNIZA

na tému „Bunkové siete xG“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom
„Lokalizácia mobilných zariadení“,

v rámci habilitačného konania podľa vyššie citovanej vyhlášky, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania telekomunikácie.  Účasť na prednáške je verejnosti prístupná a uskutoční sa on-line formou. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej: https://youtu.be/qpDqcrKHotY